OneKey Support Center

Serviceavtal

Customer Service
Customer Service
  • Uppdaterad

Detta avtal är ett kontrakt mellan dig ("Användaren") och ONEKEY LIMITED (Hong Kong) ("OneKey"), ägaren av den officiella OneKey-plattformen (inklusive webb, mobil och app, nedan gemensamt kallad "Plattformen"), i förhållande till bland annat OneKey Cold Wallet-tjänsten. OneKey påminner härmed Användaren om att noggrant läsa och fullt ut förstå villkoren i detta avtal, särskilt de bestämmelser i detta avtal som utesluter eller begränsar plattformens ansvar och utesluter eller begränsar Användarens ansvar. OneKey påminner härmed Användarna om att läsa och fullt ut förstå villkoren i detta Avtal, särskilt de villkor i detta Avtal som utesluter eller begränsar Plattformens ansvar och de villkor som utesluter eller begränsar Användarens rättigheter. Användaren bör läsa igenom avtalet noggrant och välja om han/hon vill acceptera eller inte acceptera det. Användaren har inte rätt att använda de tjänster som tillhandahålls av plattformen på grundval av detta avtal om och tills användaren accepterar alla villkor i detta avtal. Om Användaren inte samtycker till innehållet i detta Avtal eller vägrar att erkänna Plattformens rätt att när som helst ensidigt ändra detta Avtal ska Användaren omedelbart upphöra med att använda och inte få tillgång till Plattformen. Användning av plattformens tjänster (inklusive men inte begränsat till användning, surfning etc.) ska anses vara en fullständig förståelse och acceptans av alla villkor i detta avtal (inklusive eventuella ändringar som OneKey gör i detta avtal från tid till annan) och detta avtal ska gälla omedelbart. Användarens användning av Cold Wallet-tjänsten omfattas av detta avtal och andra avtal och regler som publiceras på plattformen, inklusive, men inte begränsat till, licensavtalet, sekretesspolicyn, policyn för eftermarknadsservice och det juridiska meddelandet, och alla andra avtal, regler, tillkännagivanden, uttalanden, instruktioner eller riktlinjer som har publicerats eller kan komma att publiceras på plattformen (inklusive ändringar från tid till annan, nedan gemensamt kallade "Reglerna").

Artikel 1 Tolkning

1.1 "Avtal" avser detta användartjänstavtal och dess ändringar från tid till annan.

1.2 "Cold Wallet": ett hårdvaruproduktverktyg som bygger på en hierarkisk deterministisk (HD) teknisk lösning för att möjliggöra säker hantering av digitala tillgångar. Den kalla plånboken använder två tekniska lösningar för att generera privata nycklar för olika mynt: den ena är att slumpmässigt generera ett frölösenord och fastställa ett betalningslösenord, som tillsammans med betalningslösenordet genererar privata nycklar för olika mynt; den andra är att slumpmässigt generera ett hjälparbete, som genererar privata nycklar för olika mynt. I slutändan genererar den privata nyckeln den offentliga nyckeln, och slutligen genererar den offentliga nyckeln tillgångsadressen för att uppnå en säker hantering av digitala tillgångar, där OneKey cold wallet-tjänsten endast skyddar och hanterar användarens privata nyckel, och användarens tillgångar finns kvar i blockkedjan.

1.3 "Hot Wallet" avser de verktyg för förvaltning av digitala tillgångar som utvecklats baserat på blockchain, inklusive andra hjälpverktyg som utvecklats för att underlätta användarnas användning av blockchain-systemet.

1.4 "Offentlig nyckel", som genereras av den privata nyckeln genom enkelriktad härledning med hjälp av kryptografiska principer och används för att generera blockkedjans digitala plånboksadress, som är den offentliga mottagningsadressen.

1.5 "Privat nyckel", som består av 256-bitars slumpmässiga tecken, är nyckeln för användaren att äga och använda den digitala tillgången.

1.6 "Helper word", som hänvisar till industristandarden BIP39 för blockchain och består av 12 (eller 15/18/21/24) ordnade ord som genereras av en slumpmässig algoritm, och är en lätt att registrera representationen av den privata nyckeln, vilket är bekvämt för användaren att säkerhetskopiera och förvara.

1.7 "Betalningslösenord", under skapandet av användarens plånbok ska användaren ange ett lösenord som kommer att användas för att gemensamt generera myntets privata nyckel tillsammans med seed-lösenordet, detta lösenord kan inte ändras och när användaren förlorar eller glömmer detta lösenord kommer tillgångarna inte att kunna återställas.

1.8 "Säker lösenord", under skapandet av användarens plånbok ska användaren ange ett lösenord som kommer att användas för att skydda den privata nyckeln. Säkerhetslösenordet lagras inte på användarens mobila enhet eller på OneKey-plattformens server och kan inte hämtas om användaren glömmer det; användaren kan ange ett nytt säkerhetslösenord efter att ha importerat plånboken igen med hjälp av den privata nyckeln eller en minnesbok.

Artikel 2 Plattformstjänster

2.1 Användare kan välja att använda olika språkversioner av plattformen. Om det finns inkonsekvent eller motstridigt innehåll eller utelämnande av innehåll i olika språkversioner av plattformen ska den kinesiska texten i plattformen ha företräde.

2.2 Plattformen är en plattform för säkerhetstjänster för digitala tillgångar som tillhandahålls av OneKey till användaren. De specifika tjänsterna omfattar: säkerhetstjänster för digitala tillgångar, användartjänster och andra hjälptjänster, vars detaljer är föremål för de faktiska tjänster som tillhandahålls av plattformen.

2.3 För att få tillgång till eller använda OneKey-plattformens tjänster måste användarna tillhandahålla sina egna internetanslutningsenheter och stå för kostnaderna för sådana tjänster, inklusive men inte begränsat till internetanslutningsavgifter och avgifter för mobiltelefontrafik. När det gäller användning av en tredje parts tjänster ska användaren också följa tredje partens riktlinjer för tjänsterna och relaterade avgifter.

2.4 Under avtalets löptid kan OneKey ändra detta avtal när den anser det lämpligt. I händelse av ändringar av innehållet i detta avtal kommer OneKey att lägga ut det uppdaterade serviceavtalet utan enskilt meddelande till användaren. Om användaren inte godkänner de ändringar som OneKey gör i detta avtal har användaren rätt att sluta använda plattformstjänsterna. Om Användaren fortsätter att använda Plattformstjänsterna ska Användaren anses ha accepterat de ändringar som OneKey har gjort i detta Avtal och ska vara bunden av det ändrade Avtalet.

2.5 Användaren samtycker till att OneKey kan skicka meddelanden till Användaren och andra avtal, regler, meddelanden eller andra meddelanden om Användarens användning av Tjänsterna på elektronisk väg, såsom plattformsmeddelanden, meddelanden på intranätet, e-postmeddelanden, SMS-meddelanden till mobiltelefoner eller på fysisk väg, såsom post, och att sådana meddelanden ska anses ha levererats till mottagaren den dag de skickas (eller, när det gäller meddelanden som skickas till Användaren per post, den dag då sådana meddelanden skickas). (om meddelandet skickas till användaren per post anses det ha levererats den tredje naturliga dagen efter det att meddelandet postats till användarens kontaktadress på plattformen). OneKey ska inte hållas ansvarig för att Användaren inte får sådana meddelanden på det datum då sådana meddelanden anses ha delgivits av skäl som inte kan tillskrivas OneKey, inklusive felaktiga eller ogiltiga e-postadresser, mobiltelefonnummer, kontaktadresser etc., fel i överföringen av information etc.

2.6 För att i möjligaste mån undvika missbruk av tillgångsväskan eller säkerhetsrisker för de digitala tillgångarna ska användaren undvika att använda plattformstjänsterna utan att ha grundläggande kunskaper om blockkedjan. OneKey förbehåller sig rätten att vägra att tillhandahålla vissa eller alla tjänstens funktioner till användare som inte har grundläggande kunskaper om blockkedjan.

2.7 För att positivt reagera på kraven i meddelandet om att ytterligare förebygga och undanröja risken för spekulation i handel med virtuella valutor (nedan kallat "meddelandet") som utfärdats gemensamt av tio kinesiska ministerier och kommissioner, har OneKey-plattformen avslutat den relevanta delen av de funktionella tjänsterna för användare i Kina, avslutat tredjepartsplattformar (enligt definitionen nedan) som kan vara transaktionsrelaterade och som kanske inte följer de reglerande dokumenten eller lagar och förordningar, såsom meddelandet. Den finansiella applikationen, endast plånbokens grundläggande servicefunktioner kommer att behållas. De uppsagda tredjepartsapplikationerna inkluderar men är inte begränsade till: decentraliserad myntväxling, pledge mining, liquidity mining, utlåning, derivat och andra DeFi applikationer, etc. OneKey är inte en leverantör av sådana tjänster och tjänar inte på sådana tjänster, därför samtycker Användaren till att bära sin egen risk och förluster som orsakas av de ovan nämnda omständigheterna och samtycker till att OneKey inte ska vara ansvarig gentemot Användaren för kompensation eller Annat ansvar.

2.8 Användaren förstår att OneKey kommer att ändra, avbryta eller helt stänga ner Plattformens tjänster med verkan från och med det datum som meddelas på Plattformen, och samtycker till att OneKey inte ska vara ansvarig gentemot Användaren för något avtalsbrott eller ersättning eller kompensation eller skadestånd med avseende på detta, i händelse av att.

(1) Avbrott i plattformens drift på grund av tekniska orsaker, t.ex. underhåll av utrustning, blockkedjesystem, uppgraderingar, fel och kommunikationsavbrott.

(2) Plattformens oförmåga att tillhandahålla tjänsterna på grund av faktorer som force majeure eller där OneKey rimligen anser att det finns en större risk med att fortsätta tillhandahålla tjänsterna.

(3) Betydande negativa förändringar i tillämplig lag eller policy, eller i enlighet med lagar, förordningar, regler, order och andra normer i det suveräna land eller den suveräna region som användaren tillhör.

(4) För det legitima intresset att skydda plattformens eller användarens intressen.

(5) andra omständigheter som ligger utanför plattformens kontroll eller som rimligen kan förutses.

Artikel 3 Tjänstens innehåll

3.1 Skapa en plånbok

(1) När användaren skapar en plånbok för första gången visas detta avtal. När användaren godkänner att skapa en plånbok godkänner användaren allt innehåll i detta avtal och användaren är bunden av detta avtal. Om Användaren inte har de kvalifikationer som krävs enligt detta avtal ska Användaren bära alla konsekvenser som följer av detta och OneKey förbehåller sig rätten att hålla Användaren ansvarig.

(2) Användaren förbinder sig härmed att skapa en plånbok och använda plattformstjänsterna i lagliga syften och utan avsikt att använda plattformen eller plattformstjänsterna som ett medium för att bryta mot relevanta tillämpliga lagar och förordningar; Användaren garanterar att de digitala tillgångarna som deponeras under det blockkedjekonto som är kopplat till OneKey-plattformskontot är av lagligt ursprung; utöver detta avtal ska Användaren också följa alla regler som utfärdas och uppdateras av plattformen från tid till annan, inklusive tillkännagivanden, instruktioner om användningsprocessen, riskvarningar osv. Utöver detta avtal ska Användaren också följa alla regler som utfärdas och uppdateras av Plattformen från tid till annan, inklusive tillkännagivanden, instruktioner om användningsprocessen, riskvarningar etc.

3.2 Användartjänster som tillhandahålls av plattformen

(1) Plattformen tillhandahåller följande tjänster till Användaren i enlighet med registreringsreglerna.

a Säkerhetstjänster för digitala tillgångar.

b Informationstjänst för digitala tillgångar i realtid och, baserat på kraven i lagar och förordningar för användarens plats, informationstjänst för delanvändartransaktioner.

c Tillhandahållande av användartjänster.

d Tekniska tjänster och förvaltningstjänster för att säkerställa att plattformen fungerar normalt.

e Andra tjänster som offentliggörs av plattformen.

(2) I enlighet med blockkedjans decentraliserade egenskaper och för att skydda säkerheten för användarnas digitala tillgångar tillhandahåller plattformen decentraliserade tjänster, som skiljer sig från finansiella bankinstitut. Användarna förstår och accepterar att plattformen inte ska vara ansvarig för att: lagra användarnas säkerhetslösenord (dvs. de lösenord som användaren har ställt in när han/hon skapar/importerar plånböcker), privata nycklar och hjälpmedel, hämta användarnas säkerhetslösenord, privata nycklar och hjälpmedel, frysa plånböcker, förlora plånböcker, återställa plånböcker osv.

(3) Användaren ska vara ansvarig för att förvara den mobila enhet som innehåller tillgångsväskan, säkerhetskopiera informationen i plånboken och säkerhetskopiera säkerhetslösenordet, nyckeln och den privata nyckeln. Om användaren förlorar sin mobila enhet, raderar och inte säkerhetskopierar plånboksinformationen, raderar och inte säkerhetskopierar plånboken, plånboken stjäls eller glömmer säkerhetslösenordet, den privata nyckeln eller nyckeln, kan plattformen inte återställa plånboken eller hämta säkerhetslösenordet, den privata nyckeln eller nyckeln.

3.3 Kalla plånböcker och andra relaterade hårdvaruprodukter

(1) Produktinformation som publiceras på plattformen kan ändras när som helst, och OneKey kan göra ändringar och justeringar av text och bilder på plattformssidorna i realtid. På grund av den extremt stora volymen produktinformation på plattformen och begränsningarna i fråga om utveckling av nätverksteknik, produktpartier och förändringar i realtid i produktions- och försörjningsfaktorer utesluter plattformen dock inte möjligheten att viss information kan vara eftersatt eller felaktig.

(2) Även om Plattformen anger priset på produkter bör användarna förstå och acceptera att OneKeys information om produktpriser kan ändras när som helst och att priset på en produkttransaktion är beroende av OneKeys bekräftelse av priset vid den tidpunkt då användaren lämnar in en order för avveckling. Även om OneKey gör sitt yttersta för att säkerställa att priserna på produkterna på plattformen är korrekta kan vissa produkter vara felaktigt prissatta och OneKey förbehåller sig rätten att inte bekräfta eller annullera beställningar för produkter som uppenbart är felaktigt prissatta.

(3) När användaren gör en beställning ska han eller hon noggrant bekräfta namn, pris, kvantitet, modell, specifikationer, storlek, kontaktadress, telefonnummer, mottagare och annan information om den produkt som köps. Om mottagaren inte är samma person som användaren själv ska mottagarens handling och avsikt anses vara användarens handling och avsikt, och användaren ska vara ansvarig för de rättsliga konsekvenserna av mottagarens handling och avsikt.

(4) En lyckad beställning är endast data som genereras automatiskt av datainformationssystemet baserat på det innehåll du fyller i, och är endast en transaktionsförfrågan som användaren skickar till OneKey, inte ett åtagande från OneKey om den beställning som användaren gjort. OneKey kommer endast att upprätta en transaktionsrelation mellan Användaren och OneKey för produkter som faktiskt bekräftas direkt eller skickas direkt till Användaren när OneKey tar emot Användarens beställning (t.ex. genom att skicka ett sms till Användaren som bekräftar beställningen, ett e-postmeddelande som bekräftar beställningen) eller när de produkter som Användaren beställt i beställningen faktiskt skickas direkt till Användaren från lagret (vilket framgår av den produkt som skickas). Användaren kan när som helst kontrollera beställningens status genom att logga in på plattformen.

(5) OneKey eller OneKeys auktoriserade säljare levererar produkten till användarens angivna leveransadress. Alla leveranstider som anges på plattformen är referenstider som uppskattas utifrån lagerstatus, normala bearbetnings- och leveranstider och leveransplatser. OneKey eller dess auktoriserade säljare är inte ansvariga gentemot användaren eller mottagaren för eventuella skillnader mellan de faktiska leveranstiderna och de som visas på plattformen.

Artikel 4 - Begränsning av plattformens ansvar

4.1 OneKey ger inte någon form av garanti för att följande tjänster.

(1) Att plattformstjänsterna kommer att uppfylla användarens krav.

(2) Att plattformstjänsterna kommer att tillhandahållas utan avbrott, i rätt tid eller utan fel.

(3) att alla produkter, tjänster, information eller annat material som användaren köper eller erhåller via plattformstjänsterna kommer att uppfylla användarens förväntningar; och

(4) All information, program, text och data som finns i plattformen är helt säkra och fria från störningar och skador från virus, trojanska hästar och andra skadliga program.

(5) Alla beräkningar av transaktionsresultat kontrolleras av plattformen och motsvarande beräkningar offentliggörs på plattformen, men plattformen kan inte garantera att dess beräkningar är felfria eller fria från störningar.

4.2 Användaren bekräftar och samtycker till att OneKey under inga omständigheter kan hållas ansvarig för något av följande.

(1) Användarens förlust av intäkter.

(2) förlust av vinst eller avtalsenliga förväntningar på fördelar för användarens transaktioner.

(3) Förluster till följd av att tjänsterna avbryts, avbryts eller avslutas.

(4) Förlust av förväntade besparingar i transaktionskostnader.

(5) Förluster till följd av problem med informationsöverföring.

(6) Förluster till följd av förlust av eller skada på data.

(7) Alla indirekta, särskilda eller tillfälliga förluster till följd av avtalsbrott, oavsett om plattformen rimligen kunde förutse dessa förluster eller inte och oavsett om plattformen tidigare informerats om möjligheten av sådana förluster eller inte.

(8) Förlust av användarens digitala tillgångar till följd av att användaren förlorar sin mobila enhet, raderar och inte säkerhetskopierar sin plånboksinformation, glömmer och inte säkerhetskopierar sitt säkra lösenord, sin privata nyckel, sin mnemonik osv.

(9) Förlust av användarens digitala tillgångar på grund av att användaren under kända eller okända omständigheter avslöjar säkerhetslösenordet, den privata nyckeln, mnemonin etc., eller lånar, överför eller tillåter någon annan att använda sin mobila enhet eller plånbok, eller underlåter att ladda ner plattformsapplikationen via officiella OneKey-kanaler eller använder plattformsapplikationen på något annat osäkert sätt.

(10) Förlust av användarens digitala tillgångar på grund av användarens felaktiga hantering (inklusive, men inte begränsat till, att användaren anger fel överföringsadress eller användarens eget val av server för överföringsnod).

(11) Förlust av användarens digitala tillgångar på grund av missbruk av användarens kunskaper om blockkedjeteknik.

(12) Avvikelser i plattformens kopia av användarens transaktionsregister på blockkedjan på grund av systemfördröjning, instabilitet i blockkedjan osv.

4.3 Användaren bekräftar och godkänner att OneKey har rätt att vägra att kompensera Användaren för hela eller delar av Användarens förluster i händelse av att någon av följande omständigheter inträffar.

(1) OneKey har rimliga skäl att tro att användarens beteende på plattformen misstänks vara olagligt eller oetiskt.

(2) Om användaren felaktigt tror att skadan har orsakats av plattformen.

(3) Alla andra förluster som inte orsakats av plattformen.

4.4 Tredjepartstjänsterna på plattformen tillhandahålls av tredjepartstjänsteleverantörer och kvaliteten och innehållet i de tjänster som tillhandahålls av sådana tredjepartstjänsteleverantörer ligger helt och hållet under dessa tredjepartstjänsteleverantörers ansvar. Innehållet på plattformen kan relatera till andra plattformar som ägs, kontrolleras eller drivs av tredje part (nedan kallade "plattformar från tredje part"). Plattformen kan inte garantera och har ingen skyldighet att garantera äktheten och giltigheten av all information på tredjepartsplattformar. Användarna bekräftar att de använder tredjepartsplattformen i enlighet med tredjepartsplattformens serviceavtal och inte i enlighet med detta avtal. Innehållet, produkterna, reklamen och all annan information på tredjepartsplattformen är på användarens eget gottfinnande och risk och inte på OneKey-plattformens gottfinnande. All information som användaren laddar ner eller erhåller genom att använda plattformstjänsterna sker på användarens eget gottfinnande och på egen risk, och alla förluster som uppstår till följd av nedladdningen av sådan information sker på användarens egen risk.

4.5 Eftersom OneKey tillhandahåller en standardiserad tjänst kan OneKey inte rimligen förutse den skada som kan orsakas Användaren till följd av dess överträdelse och OneKey tar inte ut några extra avgifter för att gynna Användarens användning av Tjänsten. OneKey är inte ansvarig för indirekta, straffrättsliga, särskilda skador eller följdskador (inklusive förlust av affärsverksamhet, förlust av intäkter, förlust av vinst, förlust av användning av data eller andra ekonomiska fördelar) som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal, eller som uppstår i samband med användningen av plattformen, eller all information, innehåll, material, produkter (inklusive programvara) och tjänster som finns i den eller som på annat sätt görs tillgängliga för användaren via plattformen, eller köp och användning av produkter, oavsett hur de uppstår, även om OneKey tidigare har informerats om möjligheten av sådana skador. har informerats om möjligheten av sådana skador.

4.6 De garantier och åtaganden som OneKey ger i detta avtal är de enda garantierna och framställningarna från OneKey i samband med tillhandahållandet av plattformstjänsterna enligt detta avtal ("avtalsgarantier") och alla avtalsgarantier ges endast i förhållande till plattformen och är bindande för själva plattformen och är inte bindande för någon tredje part.

4.7 I händelse av att plattformssystemet kraschar eller inte fungerar korrekt på grund av force majeure eller andra orsaker utanför dess kontroll, vilket resulterar i oförmåga att genomföra transaktioner eller förlust av relevant information eller register, kommer OneKey att göra rimliga ansträngningar för att hjälpa till med att hantera efterdyningarna.

Artikel 5 Användarens deklaration och åtagande

5.1 Användaren förklarar att han/hon har full civilrättslig förmåga och full civilrättslig handlingsförmåga, att han/hon självständigt kan bära juridiskt ansvar och att han/hon aldrig kommer att använda plattformstjänsterna i olagligt syfte eller på ett olagligt sätt. Användaren förbinder sig att följa relevanta lagar och förordningar i sitt land och all internationell praxis för användning av Internet, samt att följa alla nätverksavtal, regler och förfaranden som rör plattformstjänsterna. Vid förändringar i relevanta lagar och förordningar för användarens plats eller kontoregistrering ska användaren följa kraven i de senaste lagarna och förordningarna och aktivt undvika att använda relevanta produkter och tjänster på plattformen som är förbjudna enligt relevanta lagar och förordningar. Användaren åtar sig att frivilligt och fullt ut betala skatter och avgifter som uppstår till följd av förändringar i penningbeloppet på användarens konto för plattformens tjänster på användarens plats och kontoregistrering, och godkänner att plattformen inte har någon skyldighet att övervaka detta. OneKey kan när som helst och efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla tjänsterna till Användaren om Användaren bryter mot detta villkor, och OneKey ska inte hållas ansvarigt för något gemensamt och solidariskt ansvar, inklusive övervakning och förvaltning, för användningen av tjänsterna på grund av Användarens underlåtenhet att följa relevanta lagar och förordningar. Användaren ska också vara fullt ansvarig för eventuella skador som orsakas OneKey eller tredje part till följd av detta. Om Användaren är en person med begränsad civilrättslig förmåga får Användaren endast använda Plattformen med deltagande av en förälder eller vårdnadshavare, annars har OneKey rätt att stänga av eller stänga Användarens konto i den utsträckning som lagen tillåter.

5.2 Användaren förstår och godkänner att de tredjepartstjänster som Användaren väljer på Plattformen utvärderas och väljs av Användaren och att OneKey inte är ansvarig för de åtgärder som vidtas av de tredjepartstjänster som Användaren väljer på Plattformen, att OneKey inte kan och inte är skyldig att garantera resultaten av Användarens användning och att Användaren är ensam ansvarig för eventuella förluster som Användaren lider till följd av användningen av tredjepartstjänsterna och att OneKey inte är ansvarig.

5.3 Användaren samtycker till att han/hon är ansvarig för alla aktiviteter som sker under hans/hennes registrerade konto på Plattformen (inklusive att lämna ut information, lägga upp information, klicka för att godkänna olika avtal, ladda upp och skicka in olika dokument, klicka för att godkänna förnyelse av olika avtal eller klicka för att godkänna serviceavtal som tillhandahålls av tredje part, etc.) och att Plattformen inte får vara ansvarig för eventuella brister i efterlevnaden av villkoren i detta avtal eller de driftsinstruktioner som publiceras i plattformens handelsregler.

5.4 Användaren godkänner att OneKey har rätt att placera kommersiella annonser eller andra kommersiella meddelanden av alla slag på olika sätt i samband med tillhandahållandet av Plattformens tjänster (inklusive annonsering på alla sidor på Plattformen) och Användaren godkänner att acceptera kommersiella kampanjer eller andra relevanta kommersiella meddelanden som skickas till Användaren av Plattformen via e-post eller på annat sätt.

5.5 Användaren samtycker till att om Användaren har en tvist med tjänsteleverantören eller andra tredje parter som härrör från användningen av tredje parts tjänster, ska Användaren inte begära att Plattformen ska tillhandahålla relevant information på annat sätt än genom rättsliga eller administrativa åtgärder.

5.6 Användaren måste följa nationella lagar och förordningar när han/hon använder plattformens tjänster, och användaren förbinder sig att strikt följa följande skyldigheter.

(1) inte sända eller publicera: tal som uppmanar till motstånd mot eller undergräver genomförandet av konstitutionen och lagar och administrativa bestämmelser, tal som uppmanar till undergrävande av statsmakten eller till att störta det socialistiska systemet, tal som uppmanar till utbrytning eller undergräver den nationella enigheten, tal som uppmanar till etniskt hat, etnisk diskriminering eller undergräver den nationella enigheten.

(2) Överföringen av data och information mellan Kina och utlandet måste följa de relevanta bestämmelserna i de länder där Kina och utlandet är belägna.

(3) Får inte använda plattformen eller plattformstjänsterna för att ägna sig åt olaglig och brottslig verksamhet som penningtvätt, stöld av affärshemligheter och stöld av personuppgifter.

(4) Får inte störa plattformens normala drift eller inkräkta på plattformen och det nationella datainformationssystemet.

(5) får inte överföra eller publicera olagligt, kriminellt, trakasserande, förtalande, kränkande, hotfullt, skadligt, vulgärt, obscent, ociviliserat eller annat informationsmaterial.

(6) Att inte överföra eller publicera informationsmaterial eller uttalanden som är skadliga för statens allmänna intresse eller den nationella säkerheten.

(7) får inte hjälpa andra att begå de handlingar som är förbjudna enligt denna artikel.

(8) Att inte använda de konton som registrerats på plattformen för vinstdrivande affärsverksamhet.

(9) får inte lägga upp något innehåll som inkräktar på andras immateriella rättigheter eller juridiska rättigheter, t.ex. upphovsrätt och varumärkesrättigheter.

(10) Att inte illvilligt förtala plattformens goda rykte genom att förfalska eller överdriva fakta.

(11) Allt annat beteende som bryter mot lagar och förordningar på användarens plats och den plats där kontot är registrerat, allmän ordning och moral, Internets intressen eller annat beteende som OneKey har rimliga skäl att tro är olämpligt.

Om användaren inte följer ovanstående bestämmelser förbehåller sig OneKey rätten att stänga av eller stänga användarens konto efter eget gottfinnande och utan ansvar.

5.7 Användaren ska från tid till annan uppmärksamma och följa de olika regler och bestämmelser som publiceras eller ändras från tid till annan på Plattformen och OneKey förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och utan ansvar ta bort innehåll på Plattformen som inte följer lagen eller policyer eller är osant eller olämpligt utan att meddela Användaren.

5.8 Användaren samtycker till att hålla OneKey, dess dotterbolag, partners, direktörer och anställda, och alla andra parter till OneKey och dess dotterbolag, partners, direktörer och anställda, skadeslösa mot alla krav eller krav på skadestånd eller ersättning (inklusive advokatkostnader) som görs eller initieras av en tredje part på grund av användarens överträdelse av detta avtal, plattformsreglerna eller de dokument som införlivas genom hänvisning i och utgör en del av detta avtal, eller på grund av användarens användning av plattformstjänsterna i strid med någon lag eller till nackdel för en tredje parts rättigheter. OneKey, dess dotterbolag, partners, chefer och anställda kommer att hållas helt skadeslösa eller ersättas och hållas oskadda från eventuella skador.

5.9 Om Användaren bryter mot detta Avtal, innehållet i Plattformsreglerna eller agerar i strid med lagar och förordningar, eller skadar tredje parts legitima rättigheter och intressen, har OneKey rätt att vidta åtgärder som varning, avstängning av tjänster, annullering av beställningar, förbud mot transaktioner, stängning av konton, permanent förbud mot registrering etc., beroende på hur allvarliga omständigheterna är. Om användarens beteende utgör ett brott har OneKey rätt att rapportera till berörda avdelningar och hjälpa till med utredning och bestraffning.

Artikel 6 Avgifter för tjänster

6.1 När användare använder plattformstjänsterna, om plattformen debiterar användarna för de relevanta plattformstjänsterna, är avgifterna för plattformstjänsterna detaljerade i beskrivningen av avgifter och kostnader som anges på plattformen när användare använder plattformstjänsterna. Plattformen förbehåller sig rätten att ensidigt fastställa och justera avgifterna för plattformstjänsterna.

6.2 Baserat på blockkedjans offentliga avtal ska eller kan användningen av plattformen för flödet av digitala valutor resultera i betalning av en "gruvarbetaravgift" eller "nätverksavgift", vars belopp bestäms av användaren och samlas in av det relevanta blockkedjenätverket. OneKey är inte mottagare av och tjänar inte på sådana avgifter. Användaren är medveten om att under vissa omständigheter (inklusive, men inte begränsat till, otillräckliga "gruvarbetaravgifter" eller "nätverksavgifter" som betalas av Användaren för överföringen under överföringsperioden eller instabilitet i det relevanta blockkedjenätverket) kan Användarens överföring misslyckas; under sådana omständigheter, även om Användarens överföring inte fullföljs, kommer Användaren inte att kunna göra överföringen. I sådana fall kommer användaren att debiteras en "gruvarbetaravgift" eller en nätverksavgift av det relevanta blockkedjenätverket även om överföringen inte fullföljs.

6.3 Alla skattepliktiga och andra kostnader som uppstår i samband med användningen av plattformstjänsterna ska betalas av användaren.

Artikel 7 Godkännande och skydd av användarinformation

7.1 Användarinformation

(1) När användaren använder plattformstjänsterna ska han/hon självständigt välja vilka offentliga data som ska synkroniseras med OneKey-servern, inklusive men inte begränsat till plånboksadresser och transaktionsdata.

(2) De servervärden på användarens webbläsare som automatiskt tas emot och registreras av plattformen när användaren använder plattformens tjänster eller får tillgång till plattformen, inklusive men inte begränsat till IP-adresser och andra uppgifter och webbsidoregister som användaren begär att hämta.

(3) Uppgifter som samlas in av plattformen i samband med transaktioner som utförs av användaren på plattformen, inklusive men inte begränsat till transaktionsregister.

(4) Information om användaren som plattformen erhåller via blockkedjenätverket.

7.2 Användaren samtycker till att OneKey kan använda datainsamlingsanordningar som "cookies" på vissa sidor på Plattformen för att automatiskt spåra viss information om Användaren i enlighet med Användarens handlingar på Plattformen. Plattformen förbehåller sig rätten att analysera och kommersiellt utnyttja hela användardatabasen utan att avslöja användarens privata information.

7.3 Användaren ger OneKey tillstånd att använda den information som Användaren lämnar till Plattformen, den information som genereras av utnyttjandet av Plattformens tjänster (inklusive information som lämnats och genererats före undertecknandet av detta Avtal) och den information som samlas in av Plattformen i enlighet med detta Avtal i syfte att tillhandahålla tjänster, rekommendera produkter, genomföra marknadsundersökningar och analys av informationsdata för Användaren av Plattformen och dess samarbetspartners som anlitats i syfte att tillhandahålla Tjänsterna.

7.4 OneKey skyddar användarens information i enlighet med relevanta lagar och förordningar. OneKey kommer inte att på ett illvilligt sätt sälja eller dela den information som användaren tillhandahåller OneKey i samband med genomförandet av detta avtal till någon tredje part, förutom för det innehåll och de syften som överenskommits i detta avtal, och OneKey kommer att uppmana sina samarbetspartners att hålla informationen konfidentiell och vidta olika åtgärder för att garantera informationens säkerhet.

Artikel 8 Äganderätt och immateriella rättigheter

 8.1 Allt innehåll på plattformen, inklusive bilder, filer, information, material, plattformsarkitektur, arrangemang av plattformsskärmar, plattformsdesign, text och grafik, programvarukompileringar, relaterad källkod och programvara, varumärken etc. är immateriella rättigheter som tillhör OneKey eller andra rättighetsinnehavare i enlighet med lagen. Varumärkesrättigheter, patent, upphovsrätt, affärshemligheter etc. skyddas av nationell lagstiftning, oavsett om den har bildats före eller efter detta avtal.

8.2 Om inte annat föreskrivs i lag får ingen enhet eller individ olagligt använda, kopiera, reproducera, citera, länka, kryssa eller offentligt publicera plattformens program eller innehåll, helt eller delvis, på något sätt utan skriftligt tillstånd från OneKey eller andra rättighetsinnehavare, annars har OneKey rätt att utkräva sitt rättsliga ansvar.

8.3 Användare får inte ladda ner (annat än caching av sidor) eller ändra plattformen eller någon del av den utan uttryckligt skriftligt medgivande från OneKey. Användare får inte sälja vidare eller kommersiellt utnyttja plattformen, dess innehåll eller plattformstjänster, samla in och utnyttja produktkataloger, beskrivningar och priser, göra någon avledd användning av plattformen, dess innehåll eller plattformstjänster, ladda ner eller kopiera kontoinformation eller använda datahämtning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utdrag för annan kommersiell vinning. Systematisk tillgång till plattformens innehåll för att direkt eller indirekt skapa eller redigera antologier, sammanställningar, databaser eller adressböcker av personer utan plattformens skriftliga tillstånd är strängt förbjudet. Dessutom är det strängt förbjudet att använda innehåll och material på plattformen i något syfte som inte uttryckligen är tillåtet enligt detta avtal.

8.4 Användarens användning av de tjänster som tillhandahålls av plattformen utgör inte en överföring av immateriella rättigheter från OneKey till användaren. Användaren är skyldig att respektera immateriella rättigheter, och vid överträdelse är Användaren ansvarig gentemot OneKey för skadestånd och andra rättsliga skyldigheter, och OneKey har rätt att vidta åtgärder som varning, avstängning av tjänster, annullering av beställningar, förbud mot transaktioner, stängning av konton, permanent förbud mot registrering osv.

Artikel 9 Riskvarning

 9.1 OneKey lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier avseende Användarens användning av Plattformens tjänster, inklusive men inte begränsat till lämplighet, avsaknad av fel eller utelämnanden, kontinuitet, noggrannhet, tillförlitlighet och lämplighet för ett visst ändamål för de tjänster som tillhandahålls av Plattformen. OneKey frånsäger sig också alla garantier och garantier för tillgänglighet, noggrannhet, korrekthet, tillförlitlighet, kvalitet, stabilitet, fullständighet och aktualitet för den teknik och information som ingår i de tjänster som tillhandahålls av plattformen.

9.2 Beslutet att använda plattformens tjänster är Användarens personliga beslut och Användaren bär risken och eventuella förluster. OneKey lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för marknaden, värdet och priset på digitala tillgångar och Användaren är medveten om och förstår att marknaden för digitala tillgångar är instabil och att priset och värdet på digitala tillgångar kan fluktuera kraftigt eller kollapsa när som helst. Handel med digitala tillgångar är ett fritt val och beslut av användaren och sker på användarens egen risk och eventuella förlust.

9.3 OneKey tillhandahåller endast mjuk- och hårdvaruverktyg och tjänster för att användarna ska kunna använda eller bearbeta blockkedjedata, och ger inga garantier eller villkor, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, till någon användare och/eller någon transaktion. OneKey kan inte och försöker inte kontrollera den information som läggs upp av användare eller tjänsteleverantörer, och plattformen åtar sig inte någon form av certifierings- eller autentiseringstjänster för sådan information. Plattformen kan inte fullt ut garantera sanningen, lämpligheten, tillförlitligheten, noggrannheten, fullständigheten och giltigheten av innehållet i plattformen och ska inte vara ansvarig för något rättsligt ansvar som uppstår på grund av detta. Användaren ska förlita sig på sitt eget oberoende omdöme för att genomföra transaktioner och användaren ska bära det fulla ansvaret för de bedömningar han/hon gör.

9.4 Funktionen för visning av noteringar som tillhandahålls av plattformen är endast ett sökresultat för att samla in information om växelkursen för digitala tillgångar på vissa börser och representerar inte den senaste noteringen eller den bästa noteringen.

9.5 Om användaren i samband med överföring av blockkedjetillgångar via OneKey-verktygstjänsten får en "transaktion misslyckad", "packning timeout" eller annan liknande onormal information, bör användaren bekräfta den via relevanta officiella blockkedjekanaler eller andra blockkedjeförfrågningsverktyg för att undvika att processen upprepas. I annat fall ska användaren stå för alla förluster och kostnader som uppstår på grund av detta.

9.6 Användaren ska göra en säker säkerhetskopia av säkerhetslösenordet, den privata nyckeln, hjälpordet och annan information om användarens plånbok när han/hon skapar eller importerar plånboken. Användarna bör undvika att använda följande elektroniska säkerhetskopieringsmetoder: skärmdumpar, e-post, anteckningsblock i mobiltelefoner, SMS, WeChat, QQ och andra elektroniska säkerhetskopieringsmetoder. Användarna bör kopiera information som boosterord och Keystore på ett anteckningsblock. Om du inte sparar eller säkerhetskopierar ditt säkra lösenord, din privata nyckel, ditt nyckelarkiv etc. och du förlorar din mobila enhet kan dina digitala tillgångar gå förlorade och OneKey kan inte återställa dem åt dig. Alla förluster som uppstår på grund av ovanstående ska vara användarens ensamma ansvar.

9.7 Ovanstående avslöjar inte alla risker och marknadsvillkor för Användarens transaktioner via Plattformen. Användarna bör förstå de relevanta digitala tillgångarna till fullo och fatta noggranna beslut utifrån sina egna handelsmål, risktolerans och tillgångsstatus etc. innan de fattar handelsbeslut och bära alla risker.

Artikel 10 Uppsägning av avtalet

10.1 Användaren har rätt att när som helst ansöka hos plattformen om att annullera det registrerade kontot och avtalet ska upphöra att gälla från och med det datum då plattformen godkänner användarens annullering av det registrerade kontot.

10.2 Om Användaren avlider eller förklaras död ska hans rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal ärvas av hans arvingar. Om Användaren helt eller delvis förlorar sin civilrättsliga förmåga eller handlingsförmåga ska OneKey eller dess auktoriserade enheter ha rätt att förfoga över de medel som är kopplade till Användarens konto i enlighet med en giltig juridisk handling (inklusive ett giltigt domstolsbeslut etc.) eller instruktioner från hans eller hennes lagliga förmyndare. Om arvtagaren eller vårdnadshavaren bestämmer sig för att fortsätta att fullgöra detta avtal ska avtalet fortsätta att gälla; om så inte är fallet ska arvtagaren eller vårdnadshavaren ansöka hos plattformen om att annullera kontot i enlighet med detta avtal, och avtalet ska upphöra att gälla från och med det datum då plattformen godkänner annulleringen av användarkontot.

10.3 OneKey har rätt att säga upp alla tjänster på Plattformen i enlighet med detta Avtal, och detta Avtal ska upphöra på dagen för uppsägning av alla tjänster på Plattformen, och återkallelseprocessen ska genomföras i enlighet med de särskilda bestämmelserna i plattformens tillkännagivande.

10.4 Vid uppsägning av detta avtal har Användaren inte rätt att kräva att OneKey fortsätter att tillhandahålla tjänster eller fullgöra andra skyldigheter gentemot Användaren, inklusive men inte begränsat till att kräva att OneKey behåller eller avslöjar information på Användarens ursprungliga konto till Användaren, vidarebefordrar information till Användaren eller tredje part som Användaren inte har läst eller skickat, etc.

10.5 Uppsägningen av detta avtal ska inte påverka den försumliga partens anspråk mot den försumliga parten för avtalsbrott före uppsägningen av detta avtal, och inte heller ska den påverka fullgörandet av eventuella avtalsförpliktelser efter bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 12 Tillämpning av lagen

11.1 Lagstiftningen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong ska tillämpas på innehåll, utformning, genomförande och tolkning av detta avtal samt på reglering av tvister.

Artikel 12 Övrigt

 12.1 OneKey respekterar användarnas lagliga rättigheter och detta avtal och de olika regler som publiceras på plattformen är avsedda att tillhandahålla bättre och mer bekväma tjänster till användarna. Användarna uppmanas att läsa och förstå de villkor som är tydligt markerade med fetstil och fet stil i avtalet.

12.2 Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogenomförbar, ogiltig eller olaglig av någon myndighet med jurisdiktion ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta avtal.

12.3 Om någon bestämmelse i detta avtal av någon anledning är helt eller delvis ogiltig eller ogenomförbar, ska den bestämmelsen anses kunna avskiljas från detta avtal och kan ersättas med en ny bestämmelse som ligger så nära parternas avsikt som möjligt och som bibehåller det ekonomiska syfte som krävs av detta avtal, och i sådana fall ska övriga bestämmelser i detta avtal förbli fullt giltiga, effektiva och bindande.

12.4 Om inte annat överenskommits på annan plats i detta avtal ska inget i detta avtal anses skapa, innebära eller på annat sätt anse att OneKey är agent, förvaltare eller annan representant för Användaren.

12.5 Ett avstående från en överträdelse, eller ett avstående från någon bestämmelse i detta avtal, ska vara effektivt endast efter skriftligt undertecknat samtycke till avståendet från den part som är i bristfällighet eller den part som inte vill ha avståendet. Inget avstående från en försummelse enligt detta avtal ska anses eller tolkas som att den försumliga parten avstår från en senare försummelse eller annan överträdelse, och underlåtenhet att utöva en rättighet eller ett rättsmedel ska inte på något sätt tolkas som ett avstående från en sådan rättighet eller ett sådant rättsmedel.

12.6 Om Användaren har några frågor om detta Avtal kan Användaren skicka ett e-postmeddelande till hi@onekey.so och OneKey kommer att ge Användaren en detaljerad förklaring och förtydligande av villkoren och ett svar på Användarens frågor.

Var denna artikel till hjälp?

6 av 6 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.