OneKey Support Center

Dienstverleningsovereenkomst

Customer Service
Customer Service
  • Bijgewerkt

Deze Overeenkomst is een contract tussen u ("Gebruiker") en ONEKEY LIMITED (Hong Kong) ("OneKey"), de eigenaar van het officiële OneKey-platform (inclusief web, mobiel en app, hierna gezamenlijk te noemen het "Platform"), met betrekking tot, onder andere, de OneKey Cold Wallet Service. OneKey herinnert de Gebruiker eraan de voorwaarden van deze Overeenkomst zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen, in het bijzonder de bepalingen van deze Overeenkomst die de aansprakelijkheid van het Platform uitsluiten of beperken en de aansprakelijkheid van de Gebruiker uitsluiten of beperken. OneKey herinnert Gebruikers eraan de voorwaarden van deze Overeenkomst te lezen en volledig te begrijpen, in het bijzonder de voorwaarden van deze Overeenkomst die de aansprakelijkheid van het Platform uitsluiten of beperken en de voorwaarden die de rechten van Gebruikers uitsluiten of beperken. De Gebruiker dient deze Overeenkomst zorgvuldig te lezen en te kiezen of hij deze al dan niet aanvaardt. De gebruiker is niet gerechtigd de door het Platform geleverde diensten te gebruiken op basis van deze overeenkomst, tenzij en totdat de gebruiker alle voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de inhoud van deze Overeenkomst of weigert het recht van het Platform te erkennen om op elk moment eenzijdige wijzigingen aan te brengen aan deze Overeenkomst, zal de gebruiker onmiddellijk het gebruik van en geen toegang tot het Platform beëindigen. Gebruik van de diensten van het Platform (inclusief maar niet beperkt tot gebruik, browsen, etc.) wordt beschouwd als volledig begrip en acceptatie van alle voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief eventuele wijzigingen die OneKey van tijd tot tijd in deze Overeenkomst aanbrengt) en deze Overeenkomst zal onmiddellijk van kracht zijn. Het gebruik door de Gebruiker van de Cold Wallet Service is onderworpen aan deze Overeenkomst en andere overeenkomsten en regels die op het Platform zijn geplaatst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Licentieovereenkomst, het Privacybeleid, het Beleid inzake de Service na verkoop en de Juridische kennisgeving, en alle andere overeenkomsten, regels, aankondigingen, verklaringen, instructies of richtlijnen die op het Platform zijn of kunnen worden geplaatst (met inbegrip van zoals van tijd tot tijd gewijzigd, hierna gezamenlijk aangeduid als de "Regels").

Artikel 1 Interpretatie

1.1 "Overeenkomst" betekent deze Gebruikersdienstenovereenkomst en de wijzigingen ervan van tijd tot tijd.

1.2 "Cold Wallet": een hardwareproduct op basis van een hiërarchisch-deterministische (HD) technologieoplossing om het veilig beheer van digitale activa mogelijk te maken. De koude portemonnee gebruikt twee technische oplossingen om privésleutels voor verschillende munten te genereren: de ene is het willekeurig genereren van een zaadwachtwoord en het instellen van een betalingswachtwoord, dat samen met het betalingswachtwoord privésleutels genereert voor verschillende munten; de andere is het willekeurig genereren van een helperwoord, dat privésleutels genereert voor verschillende munten. Uiteindelijk genereert de private sleutel de publieke sleutel, en ten slotte genereert de publieke sleutel het activa-adres om het veilige beheer van digitale activa te bereiken, waarbij de OneKey koude portemonneedienst alleen de private sleutel van de gebruiker beschermt en beheert, en de activa van de gebruiker in de blockchain blijven.

1.3 "Hot Wallet" verwijst naar de instrumenten voor het beheer van digitale activa die zijn ontwikkeld op basis van de blockchain, met inbegrip van andere hulpinstrumenten die zijn ontwikkeld om het gebruik van het blockchain-systeem door de gebruikers te vergemakkelijken.

1.4 "Openbare sleutel", die wordt gegenereerd uit de privésleutel door eenrichtingsafleiding met behulp van cryptografische beginselen en wordt gebruikt om het digitale portemonneeadres van de blockchain te genereren, dat het openbare ontvangstadres is.

1.5 "Private Key", bestaande uit 256-bit willekeurige karakters, is de sleutel voor de gebruiker om het digitale goed te bezitten en te gebruiken.

1.6 "Helperwoord", dat verwijst naar de blockchain BIP39-industriestandaard en bestaat uit 12 (of 15/18/21/24) geordende woorden die worden gegenereerd door een willekeurig algoritme, en is een gemakkelijk vast te leggen weergave van de privésleutel, die handig is voor de gebruiker om te back-uppen en te bewaren.

1.7 "Betaalwachtwoord", tijdens het aanmaken van de portemonnee moet de gebruiker een wachtwoord instellen dat wordt gebruikt om samen met het seed-wachtwoord de private sleutel van de munt te genereren, dit wachtwoord kan niet worden gewijzigd en als de gebruiker dit wachtwoord verliest of vergeet, kunnen de activa niet worden teruggehaald.

1.8 "Veilig wachtwoord": tijdens het aanmaken van de portemonnee moet de gebruiker een wachtwoord instellen dat zal worden gebruikt om de particuliere sleutel te beschermen. Het beveiligingswachtwoord wordt niet opgeslagen op het mobiele apparaat van de gebruiker of op de server van het OneKey-platform en kan niet worden achterhaald als de gebruiker het vergeet; de gebruiker kan een nieuw beveiligingswachtwoord instellen nadat hij de portemonnee opnieuw heeft geïmporteerd met behulp van de privésleutel of een mnemotechnisch middel.

Artikel 2 Platformdiensten

2.1 Gebruikers kunnen kiezen om verschillende taalversies van het Platform te gebruiken. In geval van inconsistente of tegenstrijdige inhoud of weglating van inhoud van verschillende taalversies van het Platform, zal de Chinese tekst van het Platform voorrang hebben.

2.2 Het Platform is een dienstenplatform voor de beveiliging van digitale activa, dat door OneKey aan de gebruiker wordt verstrekt. De specifieke diensten omvatten: beveiligingsdiensten voor digitale activa, gebruikersdiensten en andere ondersteunende diensten, waarvan de details afhankelijk zijn van de feitelijke diensten die door het Platform worden verstrekt.

2.3 Om toegang te krijgen tot de diensten van het OneKey-platform of deze te gebruiken, moeten gebruikers hun eigen internettoegangsapparatuur ter beschikking stellen en de kosten van dergelijke diensten dragen, met inbegrip van en niet beperkt tot de kosten voor internettoegang en mobiele telefonie. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een dienst van een derde partij, dient de gebruiker zich ook te houden aan de dienstrichtlijnen van die derde partij en de daaraan verbonden kosten.

2.4 In de loop van deze Overeenkomst mag OneKey deze Overeenkomst naar eigen goeddunken wijzigen. In het geval van wijzigingen in de inhoud van deze Overeenkomst, zal OneKey de bijgewerkte Dienstverleningsovereenkomst zonder individuele kennisgeving aan de Gebruiker plaatsen. Als de gebruiker niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen die OneKey in deze overeenkomst heeft aangebracht, heeft de gebruiker het recht om het gebruik van de platformdiensten te staken. Als de gebruiker de platformdiensten blijft gebruiken, wordt de gebruiker geacht de wijzigingen die OneKey in deze overeenkomst heeft aangebracht, te hebben aanvaard en is de gebruiker aan de gewijzigde overeenkomst gebonden.

2.5 De gebruiker stemt ermee in dat OneKey kennisgevingen aan de gebruiker en alle andere overeenkomsten, regels, mededelingen of andere kennisgevingen met betrekking tot het gebruik van de diensten door de gebruiker kan verzenden via elektronische middelen, zoals aankondigingen op het platform, intranetberichten, e-mails, tekstberichten voor mobiele telefoons of fysieke middelen, zoals post, en dat dergelijke kennisgevingen worden geacht aan de ontvanger te zijn bezorgd op de datum waarop ze zijn verzonden (of, in het geval van kennisgevingen die per post aan de gebruiker zijn verzonden, op de datum waarop dergelijke kennisgevingen zijn verzonden). (indien de kennisgeving per post aan de gebruiker wordt toegezonden, wordt deze geacht te zijn bezorgd op de derde natuurlijke dag nadat de kennisgeving aan het contactadres van de gebruiker op het platform is toegezonden). OneKey is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van dergelijke berichten door de gebruiker op de datum waarop deze berichten geacht worden te zijn betekend om redenen die niet aan OneKey kunnen worden toegeschreven, waaronder onjuiste of ongeldige e-mailadressen, mobiele telefoonnummers, contactadressen, etc., mislukte transmissie van informatie, etc.

2.6 Om, voor zover mogelijk, elk misbruik van de activaportefeuille of elk veiligheidsrisico voor de digitale activa te vermijden, moet de gebruiker vermijden de Platformdiensten te gebruiken zonder basiskennis te hebben van de blockchain. OneKey behoudt zich het recht voor om sommige of alle functies van de dienst te weigeren aan gebruikers die geen basiskennis van de blockchain hebben.

2.7 Om positief te reageren op de vereisten van de Mededeling over het verder voorkomen en wegnemen van het risico van speculatie in de handel in virtuele valuta (hierna de "Mededeling" genoemd), die gezamenlijk door tien Chinese ministeries en commissies is uitgevaardigd, heeft het OneKey-platform het relevante deel van de functionele diensten voor gebruikers in China beëindigd, en heeft het de platforms van derden (zoals hieronder gedefinieerd) beëindigd die mogelijk transactiegerelateerd zijn en mogelijk niet voldoen aan de regelgevingsdocumenten of wet- en regelgeving zoals de Mededeling De financiële toepassing, alleen de basisdienstfuncties van de portefeuille blijven behouden. De beëindigde toepassingen van derden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: gedecentraliseerde muntenbeurs, pledge mining, liquidity mining, leningen, derivaten en andere DeFi toepassingen, etc. OneKey is geen aanbieder van dergelijke diensten en profiteert niet van dergelijke diensten, daarom gaat de gebruiker ermee akkoord de risico's en verliezen te dragen die worden veroorzaakt door de hierboven genoemde omstandigheden en gaat ermee akkoord dat OneKey niet aansprakelijk is jegens de gebruiker voor compensatie of andere aansprakelijkheden als gevolg hiervan. Overige passiva.

2.8 De gebruiker begrijpt dat OneKey de platformdiensten mag wijzigen, opschorten of volledig stopzetten met ingang van de datum die op het platform wordt aangekondigd, en gaat ermee akkoord dat OneKey niet aansprakelijk zal zijn jegens de gebruiker voor enige contractbreuk of schadevergoeding of schadeloosstelling met betrekking daartoe, in het geval dat.

(1) Onderbreking van de werking van het platform om technische redenen, zoals onderhoud van apparatuur, blockchain-systeem, upgrades, storingen en communicatiestoringen.

(2) Onvermogen van het Platform om de Diensten te leveren als gevolg van factoren zoals overmacht of wanneer OneKey redelijkerwijs van mening is dat er een groter risico is om de Diensten te blijven leveren.

(3) Significante nadelige veranderingen in de toepasselijke wetgeving of het toepasselijke beleid; of zoals vereist door de wetten, verordeningen, regels, bevelen en andere normen van het soevereine land of de soevereine regio waartoe de gebruiker behoort.

(4) Voor het legitieme belang van de bescherming van de belangen van het Platform of de Gebruiker.

(5) andere omstandigheden die buiten de controle van het Platform vallen of redelijkerwijs te voorzien zijn.

Artikel 3 Inhoud van de dienst

3.1 Creatie van een portefeuille

(1) Wanneer de gebruiker voor de eerste keer een portemonnee creëert, verschijnt deze overeenkomst. Zodra de gebruiker akkoord gaat met het creëren van een portemonnee, gaat de gebruiker akkoord met de gehele inhoud van deze overeenkomst en is de gebruiker gebonden aan deze overeenkomst. Als de gebruiker niet over de kwalificaties beschikt die in deze overeenkomst worden vereist, draagt de gebruiker alle gevolgen die daaruit voortvloeien en behoudt OneKey zich het recht voor de gebruiker aansprakelijk te stellen.

(2) De gebruiker verplicht zich hierbij om een portemonnee te creëren en de Platformdiensten te gebruiken voor wettige doeleinden zonder de intentie om het Platform of de Platformdiensten te gebruiken als een medium om de relevante toepasselijke wet- en regelgeving te schenden; de gebruiker garandeert dat de digitale activa die worden gestort onder de blockchain-account die is gekoppeld aan de OneKey Platform-account van wettige oorsprong zijn; in aanvulling op deze Overeenkomst zal de gebruiker ook voldoen aan alle regels die van tijd tot tijd door het Platform worden uitgegeven en bijgewerkt, met inbegrip van aankondigingen, instructies over het gebruiksproces, risicowaarschuwingen, enz. In aanvulling op deze Overeenkomst, zal de gebruiker ook voldoen aan alle regels die van tijd tot tijd door het Platform worden uitgegeven en bijgewerkt, met inbegrip van aankondigingen, instructies over het gebruiksproces, risicowaarschuwingen, enz.

3.2 Gebruikersdiensten aangeboden door het Platform

(1) Het Platform verleent de volgende diensten aan de Gebruiker in overeenstemming met de registratieregels.

a Beveiligingsdiensten voor digitale activa.

b. Real-time noteringsinformatiedienst van digitale activa en, op basis van de vereisten van de wet- en regelgeving van de locatie van de gebruiker, gedeeltelijke gebruikerstransactie-informatiedienst.

c Verlening van gebruikersdiensten.

d Technische en beheersdiensten om de normale werking van het platform te garanderen.

e Andere door het platform bekendgemaakte diensten.

(2) In overeenstemming met de gedecentraliseerde kenmerken van blockchain en om de veiligheid van de digitale activa van gebruikers te beschermen, biedt het platform gedecentraliseerde diensten aan, die verschillen van bancaire financiële instellingen. Gebruikers begrijpen en aanvaarden dat het Platform niet verantwoordelijk is voor het volgende: het opslaan van beveiligingswachtwoorden van gebruikers (d.w.z. wachtwoorden die door gebruikers zijn ingesteld bij het aanmaken/importeren van portemonnees), private sleutels en helpers; het terughalen van beveiligingswachtwoorden van gebruikers, private sleutels en helpers; het bevriezen van portemonnees; het kwijtraken van portemonnees; en het herstellen van portemonnees.

(3) De gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaren van het mobiele apparaat dat de activaportefeuille bevat, voor het maken van back-ups van de portefeuillegegevens en voor het maken van back-ups van het beveiligingswachtwoord, de sleutel en de privésleutel. Als de gebruiker het mobiele apparaat verliest, de portefeuillegegevens verwijdert en geen back-up maakt, de portefeuille wordt gestolen of het beveiligingswachtwoord, de privésleutel of de sleutel vergeet, kan het platform de portefeuille niet herstellen of het beveiligingswachtwoord, de privésleutel of de sleutel niet terughalen.

3.3 Koude portefeuilles en andere aanverwante hardwareproducten

(1) Productinformatie geplaatst op het Platform is onderhevig aan verandering op elk moment, en OneKey kan wijzigingen en aanpassingen aanbrengen in de tekst en afbeeldingen op de Platform pagina's in real time. Wegens de zeer grote hoeveelheid productinformatie op het platform en de beperkingen van het ontwikkelingsniveau van de netwerktechnologie, de productpartijen en de real-time veranderingen in de productie- en leveringsfactoren, sluit het platform echter niet uit dat sommige informatie achterloopt of onjuist is.

(2) Hoewel het Platform de prijs van producten zal aangeven, moeten gebruikers begrijpen en ermee instemmen dat de prijsinformatie van OneKey over producten op elk moment kan worden gewijzigd en dat de prijs van een producttransactie afhankelijk is van de bevestiging van OneKey van de prijs op het moment dat de gebruiker een order indient voor afwikkeling. Hoewel OneKey alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de prijzen voor producten op het platform correct zijn, kunnen sommige producten verkeerd geprijsd zijn en OneKey behoudt zich het recht voor om bestellingen van producten die duidelijk verkeerd geprijsd zijn niet te bevestigen of te annuleren.

(3) Wanneer de gebruiker een bestelling plaatst, moet hij zorgvuldig de naam, de prijs, de hoeveelheid, het model, de specificaties, de grootte, het contactadres, het telefoonnummer, de geadresseerde en andere gegevens van het gekochte product bevestigen. Indien de geadresseerde niet dezelfde is als de gebruiker zelf, worden de handeling en de bedoeling van de geadresseerde geacht de handeling en de bedoeling van de gebruiker te zijn, en is de gebruiker aansprakelijk voor de rechtsgevolgen van de handeling en de bedoeling van de geadresseerde.

(4) Een succesvolle bestelling is slechts data die automatisch gegenereerd wordt door het computer informatie systeem gebaseerd op de inhoud die u invult, en is slechts een transactie verzoek verzonden door de gebruiker naar OneKey, geen verbintenis van OneKey aan de bestelling geplaatst door de gebruiker. OneKey zal alleen een transactierelatie tot stand brengen tussen de Gebruiker en OneKey voor producten die daadwerkelijk direct worden bevestigd of direct naar de Gebruiker worden verzonden wanneer zij de bestelling van de Gebruiker ontvangt (bijv. door de Gebruiker een sms-bericht te sturen waarin de bestelling wordt bevestigd, een e-mail waarin de bestelling wordt bevestigd) of wanneer de producten die de Gebruiker in de bestelling heeft besteld daadwerkelijk direct naar de Gebruiker worden verzonden vanuit het magazijn (zoals aangegeven door het product dat wordt verzonden). De gebruiker kan de status van de bestelling op elk moment controleren door in te loggen op het platform.

(5) OneKey of de bevoegde verkoper van OneKey levert het product aan het door de gebruiker opgegeven leveringsadres. Alle levertijden die op het platform worden vermeld, zijn referentietijden die worden geschat op basis van de voorraadstatus, de normale verwerkings- en levertijden en de leveringslocaties. OneKey of haar geautoriseerde verkopers zijn niet aansprakelijk tegenover de gebruiker of de ontvanger voor een verschil tussen de werkelijke levertijden en die welke op het platform worden getoond.

Artikel 4 - Beperking van Platformaansprakelijkheid

4.1 OneKey geeft geen enkele vorm van garantie dat de volgende diensten.

(1) Dat de Platformdiensten zullen voldoen aan de eisen van de Gebruiker.

(2) Dat de Platformdiensten ononderbroken, tijdig of foutloos zullen worden geleverd.

(3) dat alle producten, diensten, informatie of andere materialen die door de gebruiker worden gekocht of verkregen via de Platformdiensten zullen voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker; en

(4) Alle informatie, programma's, tekst en gegevens in het Platform zullen volledig veilig zijn en vrij van interferentie en schade door eventuele virussen, Trojaanse paarden en andere kwaadaardige programma's.

(5) Alle berekeningen van transactieresultaten worden geverifieerd door het Platform en de overeenkomstige berekeningen worden openbaar gemaakt op het Platform, maar het Platform kan niet garanderen dat zijn berekeningen foutloos of vrij van interferentie zijn.

4.2 De gebruiker erkent en stemt ermee in dat OneKey in geen geval aansprakelijk zal zijn voor een van de volgende zaken.

(1) De inkomstenderving van de Gebruiker.

(2) winstderving of contractuele verwachting van voordeel voor de transacties van de Gebruiker.

(3) Schade ten gevolge van onderbreking, opschorting of beëindiging van de dienstverlening.

(4) Verlies van verwachte besparingen op transactiekosten.

(5) Verliezen als gevolg van problemen bij het doorgeven van informatie.

(6) Schade ten gevolge van verlies van of schade aan gegevens.

(7) Elk indirect, speciaal of incidenteel verlies als gevolg van een inbreuk op het contract, ongeacht of dergelijk verlies al dan niet redelijkerwijs voorzienbaar was door het Platform en ongeacht of het Platform al dan niet vooraf op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid van dergelijk verlies.

(8) Verlies van de digitale activa van de Gebruiker als gevolg van het verlies van zijn mobiele apparaat, het wissen en niet back-uppen van zijn portefeuille-informatie, het vergeten en niet back-uppen van zijn veilige wachtwoord, privésleutel, mnemonic, enz.

(9) Verlies van de digitale activa van de gebruiker doordat de gebruiker het beveiligingswachtwoord, de privésleutel, het mnemonogram, enz. bekendmaakt, onder bekende of onbekende omstandigheden, of door anderen hun mobiele apparaat of portemonnee te lenen, over te dragen of te machtigen, of door de platformtoepassing niet te downloaden via officiële OneKey-kanalen of door de platformtoepassing op andere onveilige manieren te gebruiken.

(10) Verlies van digitale tegoeden van de Gebruiker als gevolg van een onjuiste handeling van de Gebruiker (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het invoeren door de Gebruiker van het verkeerde overdrachtsadres of de eigen keuze van de Gebruiker van de server van het overdrachtsknooppunt).

(11) Verlies van de digitale activa van de gebruiker door misbruik van zijn kennis van de blockchain-technologie.

(12) Afwijkingen in de kopie door het platform van de transactieregistraties van de gebruiker op de blockchain ten gevolge van systeemvertraging, blockchaininstabiliteit, enz.

4.3 De gebruiker erkent en stemt ermee in dat OneKey het recht heeft om te weigeren de gebruiker geheel of gedeeltelijk te vergoeden voor de verliezen van de gebruiker indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet.

(1) OneKey redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het gedrag van de gebruiker op het Platform vermoedelijk illegaal of onethisch is.

(2) Wanneer de Gebruiker ten onrechte meent dat de schade werd veroorzaakt door het Platform.

(3) Elk ander verlies dat niet door het Platform wordt veroorzaakt.

4.4 De diensten van derden op het Platform worden geleverd door derde dienstverleners en de kwaliteit en inhoud van de diensten geleverd door dergelijke derde dienstverleners zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van dergelijke derde dienstverleners. De inhoud van het Platform kan betrekking hebben op andere platforms die eigendom zijn van, beheerd worden door of geëxploiteerd worden door derden (hierna te noemen "Platforms van Derden"). Het Platform kan de authenticiteit en geldigheid van enige informatie op de Derden Platforms niet garanderen en heeft geen verplichting deze te garanderen. Gebruikers erkennen dat zij het Derden Platform gebruiken in overeenstemming met de dienstenovereenkomst van het Derden Platform en niet in overeenstemming met deze Overeenkomst. De inhoud, producten, reclame en alle andere informatie op het platform van derden is naar eigen goeddunken en op eigen risico van de gebruiker, en niet naar eigen goeddunken van het OneKey-platform. Alle informatie die door de gebruiker wordt gedownload of verkregen door het gebruik van de Platformdiensten is naar eigen goeddunken en op eigen risico van de gebruiker en elk verlies dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijke informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

4.5 Aangezien OneKey een gestandaardiseerde dienst levert, kan OneKey redelijkerwijs niet voorzien welke schade de gebruiker kan lijden als gevolg van zijn inbreuk en brengt OneKey geen extra kosten in rekening ten voordele van het gebruik van de dienst door de gebruiker. OneKey is niet aansprakelijk voor enige indirecte, punitieve, speciale, gevolgschade (met inbegrip van verlies van zaken, verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van gebruik van gegevens of andere economische voordelen) voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, of voortvloeiend uit het gebruik van het Platform, of alle informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) en diensten daarin vervat of anderszins ter beschikking gesteld aan de gebruiker via het Platform, of de aankoop en het gebruik van producten, hoe dan ook ontstaan, zelfs indien zij eerder is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

4.6 De garanties en toezeggingen gegeven door OneKey in deze Overeenkomst zijn de enige garanties en toezeggingen van OneKey met betrekking tot de levering van de Platformdiensten onder deze Overeenkomst ("Overeenkomstgaranties") en alle Overeenkomstgaranties worden uitsluitend gemaakt met betrekking tot het Platform en zijn bindend voor het Platform zelf en zijn niet bindend voor een derde partij.

4.7 In het geval dat het systeem van het platform crasht of niet naar behoren functioneert als gevolg van overmacht of andere redenen buiten haar controle, waardoor transacties niet kunnen worden voltooid of relevante informatie of records verloren gaan, zal OneKey redelijke inspanningen leveren om te helpen bij het verwerken van de nasleep.

Artikel 5 Verklaring en verbintenis van de gebruiker

5.1 De gebruiker verklaart dat hij volledig handelingsbekwaam en handelingsbevoegd is, dat hij in staat is om zelfstandig wettelijke verantwoordelijkheid te dragen en dat hij de Platformdiensten nooit zal gebruiken voor een onwettig doel of op een onwettige manier. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te houden aan de relevante wet- en regelgeving van zijn land en aan alle internationale gebruiken van het Internet, en zich te houden aan alle netwerkovereenkomsten, regels en procedures met betrekking tot de Platformdiensten. In het geval van wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving van de locatie van de gebruiker of de accountregistratie, moet de gebruiker voldoen aan de vereisten van de meest recente wet- en regelgeving en actief vermijden de relevante producten en diensten van het platform te gebruiken die verboden zijn door de relevante wet- en regelgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe vrijwillig en volledig de belastingen en vergoedingen te betalen die voortvloeien uit veranderingen in het geldbedrag op de rekening van de gebruiker voor de diensten van het Platform in de locatie van de gebruiker en de registratie van de rekening, en stemt ermee in dat het Platform geen verplichting heeft om dit te controleren. OneKey mag te allen tijde en naar eigen goeddunken weigeren de diensten aan de gebruiker te verlenen als de gebruiker deze voorwaarde overtreedt. De gebruiker is ook volledig aansprakelijk voor eventuele schade die OneKey of derden als gevolg daarvan lijden. Als de gebruiker een persoon is met beperkte handelingsbekwaamheid, mag de gebruiker het Platform alleen gebruiken met de medewerking van een ouder of voogd, anders heeft OneKey het recht om de account van de gebruiker op te schorten of te sluiten, voor zover de wet dit toestaat.

5.2 De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat de diensten van derden die door de gebruiker op het Platform zijn geselecteerd door de gebruiker zijn geëvalueerd en geselecteerd en dat OneKey niet verantwoordelijk is voor de acties van de diensten van derden die door de gebruiker op het Platform zijn geselecteerd, dat OneKey de resultaten van het gebruik door de gebruiker niet kan en niet verplicht is te garanderen en dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van derden en dat OneKey hiervoor niet verantwoordelijk is.

5.3 De Gebruiker stemt ermee in dat hij verantwoordelijk is voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn geregistreerde account op het Platform (met inbegrip van het bekendmaken van informatie, het plaatsen van informatie, het klikken om in te stemmen met diverse overeenkomsten, het uploaden en indienen van diverse documenten, het klikken om in te stemmen met het vernieuwen van diverse overeenkomsten of het klikken om in te stemmen met dienstverleningsovereenkomsten geleverd door derden, enz. aansprakelijk zijn voor enige niet-naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst of de bedieningsinstructies gepubliceerd in de Handelsregels van het Platform.

5.4 De gebruiker gaat ermee akkoord dat OneKey het recht heeft om commerciële advertenties of andere commerciële berichten van welke aard dan ook te plaatsen op verschillende manieren in de loop van het verstrekken van de Platform Diensten (met inbegrip van reclame op elke pagina van het Platform) en dat de gebruiker ermee instemt om commerciële promoties of andere relevante commerciële berichten te accepteren die door het Platform per e-mail of anderszins naar de gebruiker worden verzonden.

5.5 De gebruiker stemt ermee in dat indien de gebruiker een geschil heeft met de dienstverlener of andere derden dat voortvloeit uit het gebruik van diensten van derden, de gebruiker het Platform niet zal verzoeken om relevante informatie te verstrekken via andere dan gerechtelijke of administratieve middelen.

5.6 De gebruiker moet de nationale wetten en voorschriften naleven bij het gebruik van de Platformdiensten en de gebruiker verbindt zich ertoe de volgende verplichtingen strikt na te leven.

(1) niet uit te zenden of te publiceren: uitlatingen die aanzetten tot verzet tegen of ondermijning van de uitvoering van de grondwet en de wetten en bestuursrechtelijke bepalingen, uitlatingen die aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht of het socialistische systeem omverwerpen, uitlatingen die aanzetten tot afscheiding of de nationale eenheid ondermijnen, uitlatingen die aanzetten tot etnische haat, etnische discriminatie of de nationale eenheid ondermijnen

(2) De overdracht van gegevens en informatie tussen het vasteland van China en de overzeese gebieden moet voldoen aan de relevante voorschriften van de landen waarin China en de overzeese gebieden zich bevinden.

(3) Het platform of de platformdiensten niet gebruiken voor illegale en criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld, diefstal van commerciële geheimen en diefstal van persoonlijke informatie.

(4) mag de normale werking van het platform niet verstoren, noch binnendringen in het platform en het nationale computerinformatiesysteem.

(5) Zal geen onwettig, crimineel, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, kwetsend, vulgair, obsceen, onbeschaafd of ander informatiemateriaal verzenden of publiceren.

(6) Geen informatiemateriaal of verklaringen verzenden of publiceren die schadelijk zijn voor het openbaar belang van de staat of de nationale veiligheid.

(7) Zal anderen niet aanzetten tot de in dit artikel verboden handelingen.

(8) De op het Platform geregistreerde rekeningen niet te gebruiken voor zakelijke activiteiten met winstoogmerk

(9) Zal geen inhoud plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of wettelijke rechten van anderen, zoals auteursrechten en handelsmerkrechten

(10) De goodwill van het Platform niet kwaadwillig te belasteren door feiten te vervalsen of te overdrijven.

(11) Elk ander gedrag dat in strijd is met de wetten en voorschriften van de locatie van de gebruiker en de plaats waar de account is geregistreerd, de openbare orde en goede zeden, de belangen van het internet, of elk ander gedrag waarvan OneKey redelijkerwijs kan aannemen dat het ongepast is.

Als de gebruiker zich niet aan de bovenstaande bepalingen houdt, behoudt OneKey zich het recht voor om de account van de gebruiker naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid op te schorten of te sluiten.

5.7 De gebruiker zal van tijd tot tijd aandacht besteden aan en voldoen aan de verschillende regels en voorschriften die van tijd tot tijd worden gepubliceerd of gewijzigd op het Platform en OneKey behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid, enige inhoud op het Platform te verwijderen die niet voldoet aan de wet of het beleid of die onwaar of ongepast is zonder kennisgeving aan de gebruiker.

5.8 De gebruiker gaat ermee akkoord OneKey, haar gelieerde ondernemingen, partners, directeuren en werknemers, en alle andere partijen bij OneKey en haar gelieerde ondernemingen, partners, directeuren en werknemers, te vrijwaren tegen elke claim of eis tot schadevergoeding of compensatie (met inbegrip van advocaatkosten) gemaakt of geïnitieerd door een derde partij als gevolg van de schending door de gebruiker van deze overeenkomst, de Platform regels, of de documenten opgenomen door middel van verwijzing in en een deel van deze overeenkomst gemaakt, of als gevolg van het gebruik door de gebruiker van de Platform diensten in strijd met enige wet of ten nadele van de rechten van een derde partij. OneKey, haar filialen, partners, directeuren en werknemers zullen volledig gevrijwaard of terugbetaald worden en gevrijwaard blijven van elke schade.

5.9 Als de gebruiker deze overeenkomst schendt, de inhoud van het Platform Reglement of handelt in strijd met wet- en regelgeving, of de legitieme rechten en belangen van derden schaadt, heeft OneKey het recht om maatregelen te nemen zoals waarschuwing, opschorting van diensten, annulering van orders, verbod op transacties, sluiting van accounts, permanent verbod op registratie, etc., afhankelijk van de ernst van de omstandigheden. Als het gedrag van de gebruiker een misdrijf is, heeft OneKey het recht dit te melden aan de relevante afdelingen en te helpen bij het onderzoek en de bestraffing.

Artikel 6 Dienstenvergoedingen

6.1 Wanneer gebruikers gebruik maken van de platformdiensten, indien het platform gebruikers kosten aanrekent voor de relevante platformdiensten, worden de vergoedingen voor de platformdiensten gedetailleerd beschreven in de beschrijving van de vergoedingen en kosten die op het platform worden vermeld wanneer gebruikers gebruik maken van de platformdiensten. Het Platform behoudt zich het recht voor om eenzijdig de vergoedingen voor de Platform Diensten vast te stellen en aan te passen.

6.2 Gebaseerd op de blockchain publieke overeenkomst, zal of kan het gebruik van het Platform voor de stroom van digitale munten resulteren in de betaling van een "miner's fee" of "network fee", waarvan het bedrag wordt bepaald door de gebruiker en geïnd door het relevante blockchain netwerk. OneKey is niet de ontvanger van en profiteert niet van dergelijke vergoedingen. De Gebruiker is zich ervan bewust dat onder bepaalde omstandigheden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onvoldoende "miner fees" of "network fees" betaald door de Gebruiker voor de overdracht tijdens de overdrachtsperiode of de instabiliteit van het relevante blockchain-netwerk), de overdracht van de Gebruiker kan mislukken; in dergelijke omstandigheden, zelfs als de overdracht van de Gebruiker niet wordt voltooid, zal de Gebruiker niet in staat zijn om de overdracht uit te voeren. In dergelijke gevallen zal de gebruiker een "mijnwerkersvergoeding" of netwerkvergoeding worden aangerekend door het betrokken blockchain-netwerk, zelfs indien de overdracht niet wordt voltooid.

6.3 Alle belastbare en andere kosten in verband met het gebruik van de Platformdiensten zullen worden betaald door de gebruiker.

Artikel 7 Autorisatie en bescherming van gebruikersinformatie

7.1 Informatie voor de gebruiker

(1) Wanneer de gebruiker de platformdiensten gebruikt, kiest hij zelf de openbare gegevens die met de OneKey-server worden gesynchroniseerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, portefeuilleadressen en transactiegegevens.

(2) De serverwaarden op de browser van de gebruiker die automatisch door het platform worden ontvangen en geregistreerd wanneer de gebruiker de platformdiensten gebruikt of toegang krijgt tot het platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot IP-adressen en andere gegevens en webpaginarecords die door de gebruiker zijn opgevraagd om te worden opgehaald.

(3) Gegevens verzameld door het Platform met betrekking tot transacties uitgevoerd door de Gebruiker op het Platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot transactiegegevens.

(4) Informatie met betrekking tot de Gebruiker verkregen door het Platform via het blockchain-netwerk.

7.2 De gebruiker stemt ermee in dat OneKey gegevensverzamelende middelen zoals "cookies" kan gebruiken op bepaalde pagina's van het Platform om automatisch bepaalde informatie over de gebruiker te volgen in overeenstemming met de acties van de gebruiker op het Platform. Het Platform behoudt zich het recht voor om het volledige gebruikersbestand te analyseren en commercieel te exploiteren zonder de privé-informatie van de gebruiker vrij te geven.

7.3 De gebruiker geeft OneKey toestemming om de informatie die door de gebruiker aan het Platform wordt verstrekt, de informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van de diensten van het Platform (met inbegrip van informatie die wordt verstrekt en gegenereerd vóór de ondertekening van deze Overeenkomst) en de informatie die door het Platform wordt verzameld in overeenstemming met deze Overeenkomst te gebruiken met het oog op het leveren van diensten, het aanbevelen van producten, het uitvoeren van marktonderzoek en analyse van informatiegegevens voor de gebruiker door het Platform en haar partners in opdracht van het doel van de Diensten.

7.4 OneKey zal de informatie van de Gebruiker beschermen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. OneKey zal de informatie die de gebruiker aan OneKey verstrekt in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst niet met kwade opzet verkopen of delen met derden, behalve voor de inhoud en doeleinden die in deze Overeenkomst zijn overeengekomen, en OneKey zal er bij haar partners op aandringen de genoemde informatie vertrouwelijk te houden en diverse maatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen.

Artikel 8 Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

 8.1 Alle inhoud op het Platform, inclusief afbeeldingen, bestanden, informatie, materialen, Platform architectuur, schikking van Platform schermen, Platform ontwerp, tekst en afbeeldingen, software compilaties, gerelateerde broncode en software, handelsmerken, enz. zijn het intellectuele eigendom van OneKey of andere rechthebbenden in overeenstemming met de wet. Handelsmerkrechten, octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, enz. worden beschermd door de nationale wetgeving, ongeacht of deze voor of na deze overeenkomst tot stand is gekomen.

8.2 Tenzij anders dwingend voorgeschreven door de wet, mag geen enkele entiteit of individu het Platform programma of de inhoud geheel of gedeeltelijk onrechtmatig gebruiken, kopiëren, reproduceren, citeren, linken, crawlen of openbaar publiceren op welke manier dan ook zonder de schriftelijke toestemming van OneKey of andere rechthebbenden, anders zal OneKey gerechtigd zijn om haar wettelijke aansprakelijkheid te vervolgen.

8.3 Gebruikers mogen het Platform of een deel ervan niet downloaden (anders dan pagina caching) of wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OneKey. Gebruikers mogen het Platform of zijn inhoud of Platformdiensten niet doorverkopen of commercieel exploiteren; geen productcatalogi, -beschrijvingen en -prijzen verzamelen en exploiteren; geen afgeleid gebruik maken van het Platform of zijn inhoud of Platformdiensten; geen accountinformatie downloaden of kopiëren of gebruik maken van data harvesting, robots of gelijksoortige tools voor het verzamelen en uittreksels maken van gegevens voor ander commercieel gewin. Systematische toegang tot de inhoud van het Platform om, direct of indirect, bloemlezingen, compilaties, databases of adresboeken van mensen te creëren of te bewerken zonder de schriftelijke toestemming van het Platform is ten strengste verboden. Bovendien is het gebruik van inhoud en materialen op het Platform voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Overeenkomst ten strengste verboden.

8.4 Het gebruik door de gebruiker van de diensten van het Platform vormt geen overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten van OneKey aan de gebruiker. De gebruiker is verplicht de intellectuele eigendomsrechten te respecteren, en in geval van schending is de gebruiker aansprakelijk tegenover OneKey voor schade en andere wettelijke verplichtingen, en heeft OneKey het recht maatregelen te nemen zoals waarschuwing, opschorting van diensten, annulering van bestellingen, verbod op transacties, sluiting van accounts, permanent verbod op registratie, enz.

Artikel 9 Risicowaarschuwing

 9.1 OneKey geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot het gebruik door de gebruiker van de platformdiensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geschiktheid, afwezigheid van fouten of weglatingen, continuïteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel van de diensten die door het platform worden geleverd. OneKey wijst ook alle garanties af met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, stabiliteit, volledigheid en tijdigheid van de technologie en informatie die betrokken zijn bij de diensten die door het Platform worden geleverd.

9.2 De beslissing om gebruik te maken van de diensten van het Platform is een persoonlijke beslissing van de gebruiker en de gebruiker draagt het risico en mogelijk verlies. OneKey geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de markt, waarde en prijs van digitale activa en de gebruiker is zich ervan bewust en begrijpt dat de markt voor digitale activa onstabiel is en dat de prijs en waarde van digitale activa op elk moment aanzienlijk kunnen fluctueren of kunnen instorten. Handelen in digitale activa is een vrije keuze en beslissing van de Gebruiker en geschiedt op eigen risico en eventueel verlies van de Gebruiker.

9.3 OneKey biedt alleen software- en hardwarehulpmiddelen en -diensten voor gebruikers om blockchaingegevens te gebruiken of te verwerken, en biedt geen garanties of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, voor een gebruiker en/of een transactie. OneKey kan de informatie die door gebruikers of dienstverleners wordt geplaatst niet controleren en probeert dit ook niet, en het platform neemt geen enkele vorm van certificerings- of verificatiediensten voor dergelijke informatie op zich. Het Platform kan de waarheid, adequaatheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en geldigheid van de inhoud van het Platform niet volledig garanderen en zal niet aansprakelijk zijn voor enige wettelijke aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit. De gebruiker vertrouwt op zijn onafhankelijk oordeel om transacties uit te voeren, en de gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het oordeel dat hij/zij velt.

9.4 De door het Platform verstrekte functie om offertes te bekijken is slechts een zoekresultaat van het vastleggen van de wisselkoersinformatie van digitale activa van sommige beurzen en vertegenwoordigt niet de laatste notering of de beste notering.

9.5 In het proces van het overdragen van blockchain activa via de OneKey tool service, als de gebruiker wordt gevraagd met "transactie mislukt", "verpakking timeout" of andere soortgelijke abnormale informatie, moet de gebruiker herbevestigen via de relevante officiële blockchain kanalen of andere blockchain query tools om te voorkomen dat het proces wordt herhaald. Anders draagt de gebruiker alle daaruit voortvloeiende verliezen en kosten.

9.6 De gebruiker zal een veilige back-up maken van het beveiligingswachtwoord, de privésleutel, het helperwoord en andere informatie van de portemonnee van de gebruiker bij het aanmaken of importeren van de portemonnee. Gebruikers moeten het gebruik van de volgende elektronische backupmethoden vermijden: screenshots, e-mails, notepadapplicaties in mobiele telefoons, SMS, WeChat, QQ en andere elektronische backupmethoden. Gebruikers moeten informatie zoals boosterwoorden en Keystore op een papieren kladblok kopiëren. Als u uw beveiligingswachtwoord, privésleutel, sleutelbewaarplaats, enz. niet opslaat of hiervan geen back-up maakt en u raakt uw mobiele apparaat kwijt, kunnen uw digitale bezittingen verloren gaan en kan OneKey deze niet voor u herstellen. Alle verliezen die uit het voorgaande voortvloeien, zijn uitsluitend voor rekening van de Gebruiker.

9.7 Het bovenstaande onthult niet alle risico's en marktvoorwaarden van de transacties van de Gebruiker via het Platform. Gebruikers moeten de relevante digitale activa volledig begrijpen en zorgvuldige beslissingen nemen op basis van hun eigen handelsdoelstellingen, risicotolerantie en activastatus, enz. alvorens handelsbeslissingen te nemen, en alle risico's dragen.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

10.1 De gebruiker heeft het recht om op elk ogenblik aan het Platform de annulering van de geregistreerde account aan te vragen en de overeenkomst zal beëindigd worden vanaf de datum dat het Platform de annulering van de geregistreerde account door de gebruiker goedkeurt.

10.2 Indien de gebruiker overlijdt of wordt doodverklaard, zullen zijn rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst worden geërfd door zijn erfgenamen. Als de Gebruiker zijn of haar handelingsbekwaamheid of handelingsbekwaamheid geheel of gedeeltelijk verliest, hebben OneKey of de door OneKey gemachtigde entiteiten het recht om over de fondsen met betrekking tot de rekening van de Gebruiker te beschikken in overeenstemming met een geldig wettelijk document (inclusief een geldige gerechtelijke beslissing, enz.) of de instructies van zijn of haar wettelijke voogd. Indien de erfgenaam of wettelijke voogd besluit om door te gaan met de uitvoering van deze Overeenkomst, zal de Overeenkomst van kracht blijven; zo niet, dan zal de erfgenaam of wettelijke voogd een aanvraag indienen bij het Platform voor de annulering van de account in overeenstemming met deze Overeenkomst, en de Overeenkomst zal worden beëindigd met ingang van de datum waarop het Platform de annulering van de account van de gebruiker goedkeurt.

10.3 OneKey heeft het recht om alle diensten van het Platform te beëindigen in overeenstemming met deze Overeenkomst, en deze Overeenkomst zal eindigen op de datum van beëindiging van alle diensten van het Platform, en het herroepingsproces zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de specifieke bepalingen van de aankondiging van het Platform.

10.4 Bij beëindiging van deze overeenkomst heeft de gebruiker niet het recht om van OneKey te verlangen dat zij diensten blijft verlenen of andere verplichtingen jegens de gebruiker nakomt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlangen dat OneKey informatie in de oorspronkelijke account van de gebruiker bewaart of aan de gebruiker bekendmaakt, informatie die de gebruiker niet heeft gelezen of verzonden naar de gebruiker of een derde partij doorstuurt, enz.

10.5 De beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de vordering van de in gebreke blijvende partij tegen de in gebreke blijvende partij wegens contractbreuk vóór de beëindiging van deze Overeenkomst, noch op de nakoming van enige contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van deze Overeenkomst.

Artikel 12 Toepassing van het recht

11.1 De wetten van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming, uitvoering en interpretatie van deze Overeenkomst en de beslechting van geschillen.

Artikel 12 Diversen

 12.1 OneKey respecteert de wettelijke rechten van gebruikers en deze Overeenkomst en de verschillende regels gepubliceerd op het Platform zijn bedoeld om betere en handigere diensten te leveren aan gebruikers. De gebruikers worden verzocht de voorwaarden te lezen en te begrijpen die in de Overeenkomst duidelijk en vetgedrukt zijn aangegeven.

12.2 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde autoriteit onafdwingbaar, ongeldig of onwettig wordt geacht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.

12.3 Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Overeenkomst en kan zij worden vervangen door een nieuwe bepaling die de bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert en die het door deze Overeenkomst vereiste economische doel behoudt, en in dat geval blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht en bindend.

12.4 Tenzij elders in deze Overeenkomst anders is overeengekomen, mag niets in deze Overeenkomst worden geacht OneKey te creëren, te impliceren of anderszins te beschouwen als de agent, trustee of andere vertegenwoordiger van de Gebruiker.

12.5 Een verklaring van afstand van een schending, of een verklaring van afstand van een bepaling van deze Overeenkomst, zal slechts van kracht zijn na schriftelijke, ondertekende instemming met de verklaring van afstand door de in gebreke blijvende partij of de partij die geen verklaring van afstand wenst. Geen verklaring van afstand van enig verzuim in het kader van deze Overeenkomst zal worden beschouwd of geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door de in gebreke blijvende partij van een volgend verzuim of andere schending; en het niet uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel zal op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel.

12.6 Als de gebruiker vragen heeft over deze overeenkomst, kan de gebruiker een e-mail sturen naar hi@onekey.so en zal OneKey de gebruiker een gedetailleerde uitleg en verduidelijking van de voorwaarden en een antwoord op de vragen van de gebruiker geven.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 6 van 6

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.