OneKey Support Center

Споразумение за услуги

Customer Service
Customer Service
  • Обновено

Настоящото споразумение е договор между вас ("Потребител") и ONEKEY LIMITED (Хонконг) ("OneKey"), собственик на официалната платформа на OneKey (включително уеб, мобилна и приложение, наричани по-долу заедно "Платформата"), свързан, наред с други неща, с услугата OneKey Cold Wallet. С настоящото OneKey напомня на Потребителя да прочете внимателно и да разбере напълно условията на настоящото Споразумение, по-специално разпоредбите на настоящото Споразумение, които изключват или ограничават отговорността на Платформата и изключват или ограничават отговорността на Потребителя. С настоящото OneKey напомня на Потребителите да прочетат и разберат напълно условията на настоящото Споразумение, по-специално условията на настоящото Споразумение, които изключват или ограничават отговорността на Платформата, и тези, които изключват или ограничават правата на Потребителите. Потребителят трябва да прочете внимателно и да избере да приеме или да не приеме това Споразумение. Потребителят няма право да използва услугите, предоставяни от Платформата въз основа на настоящото Споразумение, освен ако и докато не приеме всички условия на настоящото Споразумение. Ако Потребителят не е съгласен със съдържанието на настоящото Споразумение или откаже да признае правото на Платформата да прави едностранни промени в настоящото Споразумение по всяко време, Потребителят незабавно трябва да спре да използва и да няма достъп до Платформата. Използването на услугите на Платформата (включително, но не само, използването, сърфирането и т.н.) се счита за пълно разбиране и приемане на всички условия на настоящото Споразумение (включително всички промени, направени от OneKey в настоящото Споразумение от време на време) и настоящото Споразумение влиза в сила незабавно. Използването на Услугата Cold Wallet от страна на Потребителя е предмет на настоящото Споразумение и други споразумения и правила, публикувани на Платформата, включително, но не само, Лицензионното споразумение, Политиката за поверителност, Политиката за следпродажбено обслужване и Правното уведомление, както и всички други споразумения, правила, съобщения, изявления, инструкции или насоки, които са били или могат да бъдат публикувани на Платформата (включително периодично изменяни, наричани по-нататък общо "Правилата").

Член 1 Тълкуване

1.1 "Споразумение" означава настоящото Споразумение за потребителски услуги и неговите периодични изменения.

1.2 "Студен портфейл" означава хардуерен инструмент, базиран на технологичното решение Hierarchical Deterministic (HD) за сигурно управление на цифрови активи. Студеният портфейл използва две технически решения за генериране на частни ключове за различни монети: едното е произволно генериране на начална парола и задаване на парола за плащане, която заедно с паролата за плащане генерира частни ключове за различни монети; другото е произволно генериране на помощна дума, която генерира частни ключове за различни монети. В крайна сметка частният ключ генерира публичния ключ и накрая публичният ключ генерира адреса на актива, за да се постигне сигурно управление на цифровите активи, като услугата OneKey cold wallet защитава и управлява само частния ключ на потребителя, а активите на потребителя остават в блокчейна.

1.3 "Горещ портфейл" се отнася до инструментите за управление на цифрови активи, разработени въз основа на блокчейн, включително други спомагателни инструменти, разработени за улесняване на използването на блокчейн системата от потребителите.

1.4 "Публичен ключ", който се генерира от частния ключ чрез еднопосочна деривация с помощта на криптографски принципи и се използва за генериране на адреса на цифровия портфейл на блокчейн, който е публичният адрес на получаване.

1.5 "Частният ключ", състоящ се от 256-битови случайни знаци, е ключът, който позволява на потребителя да притежава и използва цифровия актив.

1.6 "Помощна дума", която се отнася до индустриалния стандарт BIP39 за блокчейн и се състои от 12 (или 15/18/21/24) подредени думи, генерирани от случаен алгоритъм, и представлява лесно за записване представяне на частния ключ, което е удобно за потребителя да архивира и съхранява.

1.7 "Парола за плащане", по време на процеса на създаване на портфейла на потребителя, потребителят трябва да зададе парола, която ще се използва за съвместно генериране на частния ключ на монетата в комбинация с паролата за семената, тази парола не може да бъде променяна и след като потребителят загуби или забрави тази парола, активите няма да бъдат възстановени.

1.8 "Сигурна парола", по време на процеса на създаване на портфейла на потребителя, потребителят трябва да зададе парола, която ще се използва за защита на частния ключ. Паролата за сигурност не се съхранява на мобилното устройство на потребителя или на сървъра на платформата OneKey и не може да бъде възстановена, ако потребителят я забрави; потребителят може да зададе нова парола за сигурност след повторно импортиране на портфейла с помощта на частния ключ или мнемоника.

Член 2 Платформени услуги

2.1 Потребителите могат да изберат да използват различни езикови версии на Платформата. В случай на непоследователно или противоречиво съдържание или пропускане на съдържание на различни езикови версии на Платформата, текстът на Платформата на китайски език има предимство.

2.2 Платформата е платформа за услуги за сигурност на цифрови активи, която се предоставя от OneKey на Потребителя. Конкретните услуги включват: услуги за сигурност на цифрови активи, потребителски услуги и други спомагателни услуги, подробностите за които са предмет на действителните услуги, предоставяни от Платформата.

2.3 За да получат достъп до услугите на платформата OneKey или да ги използват, потребителите трябва да осигурят свои собствени устройства за достъп до интернет и да поемат разходите за тези услуги, включително, но не само, таксите за достъп до интернет и таксите за мобилен трафик. Когато става въпрос за използване на услуга на трета страна, Потребителят трябва да спазва и указанията за услугите на третата страна и свързаните с тях такси.

2.4 По време на действието на настоящото Споразумение OneKey може да го променя по своя преценка. В случай на промени в съдържанието на настоящото Споразумение OneKey ще публикува актуализираното Споразумение за услуги без индивидуално уведомление до Потребителя. Ако Потребителят не е съгласен с всички промени, направени от OneKey в настоящото Споразумение, той има право да спре да използва Услугите на Платформата. Ако Потребителят продължи да използва Услугите на Платформата, се счита, че той е приел измененията, направени от OneKey в настоящото Споразумение, и е обвързан от промененото Споразумение.

2.5 Потребителят се съгласява, че OneKey може да изпраща известия до Потребителя и всякакви други споразумения, правила, уведомления или други известия относно използването на Услугите от Потребителя чрез електронни средства, като например съобщения за платформата, съобщения в интранет, имейли, текстови съобщения за мобилни телефони или физически средства, като например поща, и че тези известия се считат за доставени на получателя на датата на изпращането им (или, в случай на известия, изпратени до Потребителя по пощата, на датата на изпращането им). (ако известието е изпратено на потребителя по пощата, то ще се счита за доставено на третия ден след изпращането му на адреса за контакт на потребителя в платформата). OneKey не носи отговорност за това, че Потребителят не е получил такива известия на датата, на която те се считат за връчени, по причини, които не могат да се припишат на OneKey, включително неточни или невалидни имейл адреси, номера на мобилни телефони, адреси за контакт и т.н., неуспешно предаване на информация и т.н.

2.6 За да се избегне, доколкото е възможно, злоупотреба с портфейла за активи или риск за сигурността на цифровите активи, Потребителят трябва да избягва използването на Услугите на Платформата, без да има основни познания за блокчейн. OneKey си запазва правото да откаже да предостави някои или всички функции на услугата на потребители, които нямат основни познания за блокчейн.

2.7 За да отговори положително на изискванията на Известието за по-нататъшно предотвратяване и ликвидиране на риска от спекулации при търговията с виртуални валути (наричано по-долу "Известието"), издадено съвместно от десет китайски министерства и комисии, платформата OneKey прекрати съответната част от функционалните услуги за потребителите в Китай, прекрати платформите на трети страни (както е определено по-долу), които могат да включват транзакции и могат да не отговарят на регулаторните документи или закони и наредби, като например Известието. Финансовото приложение ще запази само основните функции на портфейла. Прекратените приложения на трети страни включват, но не се ограничават до: децентрализиран обмен на монети, добив на залог, добив на ликвидност, кредитиране, деривати и други DeFi приложения и т.н. OneKey не е доставчик на такива услуги и не печели от такива услуги, поради което Потребителят се съгласява да поеме собствения си риск и загуби, причинени от горепосочените обстоятелства, и се съгласява, че OneKey не носи отговорност пред Потребителя за обезщетение или Други задължения.

2.8 Потребителят разбира, че OneKey ще промени, спре или напълно ще прекрати Услугите на Платформата, считано от датата, обявена на Платформата, и се съгласява, че OneKey няма да носи отговорност пред Потребителя за каквото и да е нарушение на договора или компенсация или обезщетение във връзка с това, в случай че.

(1) Прекъсване на работата на платформата поради технически причини, като например поддръжка на оборудване, блокчейн система, ъпгрейди, повреди и прекъсвания на комуникацията.

(2) Невъзможност на Платформата да предоставя Услугите поради фактори като форсмажорни обстоятелства или когато OneKey основателно смята, че е налице по-голям риск при продължаване на предоставянето на Услугите.

(3) Значителни неблагоприятни промени в приложимото законодателство или политика; или както се изисква от законите, наредбите, правилата, заповедите и други норми на суверенната държава или регион, към който принадлежи потребителят.

(4) За легитимния интерес за защита на интересите на Платформата или на Потребителя.

(5) други обстоятелства извън контрола на Платформата или такива, които могат да бъдат разумно предвидени.

Член 3 Съдържание на услугата

3.1 Създаване на портфейл

(1) Когато потребителят създаде портфейл за първи път, ще се появи настоящото споразумение. След като потребителят се съгласи да създаде портфейл, той се съгласява с цялото съдържание на настоящото споразумение и е обвързан с него. Ако Потребителят не притежава квалификацията, изисквана от настоящото Споразумение, той ще понесе всички произтичащи от това последствия и OneKey си запазва правото да подведе Потребителя под отговорност.

(2) Потребителят се задължава да създаде портфейл и да използва услугите на платформата за законосъобразни цели и без намерение да използва платформата или услугите на платформата като средство за нарушаване на съответните приложими закони и разпоредби; потребителят гарантира, че цифровите активи, депозирани в блокчейн сметката, свързана със сметката в платформата OneKey, са със законен произход; в допълнение към настоящото споразумение потребителят ще спазва и всички правила, издавани и актуализирани периодично от платформата, включително съобщения, инструкции за процеса на използване, предупреждения за рискове и др. В допълнение към настоящото споразумение Потребителят трябва да спазва всички правила, издавани и актуализирани периодично от Платформата, включително съобщения, инструкции за процеса на използване, предупреждения за риск и др.

3.2 Потребителски услуги, предоставяни от Платформата

(1) Платформата предоставя следните услуги на Потребителя в съответствие с правилата за регистрация.

a Услуги за сигурност на цифрови активи.

b Информационна услуга за котиране на цифрови активи в реално време и, въз основа на изискванията на законите и разпоредбите за местоположението на потребителя, частична информационна услуга за транзакциите на потребителя.

в Предоставяне на услуги на потребителите.

г Технически и управленски услуги за осигуряване на нормалното функциониране на платформата.

e Други услуги, публикувани от платформата.

(2) Като се придържа към децентрализираните характеристики на блокчейн и за да защити сигурността на цифровите активи на потребителите, платформата предоставя децентрализирани услуги, които са различни от банковите финансови институции. Потребителите разбират и приемат, че Платформата не носи отговорност за следното: съхраняване на паролите за сигурност на потребителите (т.е. паролите, зададени от потребителите при създаване/импортиране на портфейли), частните ключове и помощните средства; извличане на паролите за сигурност на потребителите, частните ключове и помощните средства; замразяване на портфейли; загуба на портфейли; и възстановяване на портфейли.

(3) Потребителят е отговорен за съхраняването на мобилното устройство, съдържащо портфейла с активи, за архивирането на информацията в портфейла, за архивирането на паролата за сигурност, ключа и частния ключ. Ако потребителят изгуби мобилното устройство, изтрие и не архивира информацията в портфейла, изтрие и не архивира портфейла, портфейлът бъде откраднат или забрави паролата за сигурност, частния ключ или ключа, платформата не може да възстанови портфейла или да извлече паролата за сигурност, частния ключ или ключа.

3.3 Студени портфейли и други свързани хардуерни продукти

(1) Информацията за продуктите, публикувана на Платформата, може да се променя по всяко време и OneKey може да прави промени и корекции на текста и изображенията на страниците на Платформата в реално време. Въпреки това, поради изключително големия обем информация за продуктите в платформата и ограниченията на нивото на развитие на мрежовите технологии, партидите продукти и промените в реално време във факторите на производството и доставките, платформата не изключва възможността част от информацията да бъде изостанала или невярна.

(2) Въпреки че Платформата посочва цената на продуктите, потребителите трябва да разберат и да се съгласят, че информацията за цените на продуктите на OneKey може да бъде променена по всяко време и че цената на дадена продуктова транзакция зависи от потвърждението на цената от страна на OneKey в момента, в който потребителят подаде поръчка за сетълмент. Освен това, въпреки че OneKey полага всички усилия да гарантира точността на цените на продуктите в платформата, някои продукти могат да бъдат с грешни цени и OneKey си запазва правото да не потвърждава или да отменя поръчки за продукти, които са с очевидно грешни цени.

(3) При подаване на поръчка потребителят трябва внимателно да потвърди името, цената, количеството, модела, спецификациите, размера, адреса за контакт, телефонния номер, получателя и друга информация за закупувания продукт. Ако получателят не е същият като самия потребител, действието и намерението на получателя се счита за действие и намерение на потребителя и потребителят носи отговорност за правните последици от действието и намерението на получателя.

(4) Успешното подаване на поръчка е само автоматично генерирани от компютърната информационна система данни въз основа на попълненото от вас съдържание и представлява само заявка за транзакция, изпратена от потребителя до OneKey, а не ангажимент на OneKey към направената от потребителя поръчка. OneKey ще установи транзакционно отношение между Потребителя и OneKey само за продукти, които действително са потвърдени директно или са изпратени директно на Потребителя, когато получи поръчката на Потребителя (напр. чрез изпращане на текстово съобщение на Потребителя, потвърждаващо поръчката, имейл, потвърждаващ поръчката) или когато продуктите, поръчани от Потребителя в поръчката, действително са изпратени директно на Потребителя от склада (както е посочено в изпратения продукт). Потребителят може да провери състоянието на поръчката по всяко време, като влезе в платформата.

(5) OneKey или упълномощен от OneKey продавач ще достави продукта на посочения от потребителя адрес за доставка. Всички срокове за доставка, посочени в платформата, са референтни срокове, които се изчисляват въз основа на състоянието на наличностите, нормалното време за обработка и доставка и местата за доставка. OneKey или нейните упълномощени продавачи не носят отговорност пред потребителя или получателя за разминаване между действителното време за доставка и това, посочено в платформата.

Член 4 - Ограничаване на отговорността на платформата

4.1 OneKey не предоставя никаква форма на гаранция, че следните услуги.

(1) че Услугите на Платформата ще отговарят на изискванията на Потребителя.

(2) че Услугите на Платформата ще бъдат предоставяни без прекъсване, своевременно или без грешки.

(3) че всички продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от Потребителя чрез Услугите на платформата, ще отговорят на очакванията на Потребителя; и

(4) Цялата информация, програми, текстове и данни, съдържащи се в Платформата, са напълно сигурни и свободни от намеса и увреждане от всякакви вируси, троянски коне и други злонамерени програми.

(5) Всички изчисления на резултатите от транзакциите се проверяват от Платформата и съответните изчисления се публикуват на Платформата, но Платформата не може да гарантира, че нейните изчисления са без грешки или без намеса.

4.2 Потребителят потвърждава и се съгласява, че в никакъв случай OneKey няма да носи отговорност за което и да е от следните неща.

(1) Загуба на приходи от страна на Потребителя.

(2) загуба на печалба или договорно очакване на полза от сделките на Потребителя.

(3) Загуби, произтичащи от прекъсване, спиране или прекратяване на услугите.

(4) Загуба на очакваните икономии от разходите по сделките.

(5) Загуби, произтичащи от проблеми при предаването на информация.

(6) Загуби, произтичащи от загуба или повреда на данни.

(7) Всяка непряка, специална или случайна загуба, произтичаща от нарушение на договор, независимо дали тази загуба е била разумно предвидима от Платформата и дали Платформата е била предварително уведомена за възможността за такава загуба.

(8) Загуба на цифровите активи на Потребителя в резултат на това, че Потребителят е загубил мобилното си устройство, изтрил е и не е направил резервно копие на информацията в портфейла си, забравил е и не е направил резервно копие на сигурната си парола, частния ключ, мнемониката и т.н.

(9) Загуба на цифровите активи на потребителя поради разкриване от страна на потребителя на паролата за сигурност, частния ключ, мнемониката и т.н. при известни или неизвестни обстоятелства, или заемане, прехвърляне или упълномощаване на друго лице да използва мобилното му устройство или портфейла, или неизтегляне на приложението на платформата чрез официалните канали на OneKey, или използване на приложението на платформата по друг несигурен начин.

(10) Загуба на цифровите активи на Потребителя поради неправилна операция на Потребителя (включително, но не само, въвеждане от Потребителя на грешен адрес за прехвърляне или собствен избор на сървър на възел за прехвърляне от страна на Потребителя).

(11) Загуба на цифрови активи на потребителя поради злоупотреба с познанията на потребителя за блокчейн технологията.

(12) Отклонения в копието на платформата на записите на транзакциите на Потребителя в блокчейна поради забавяне на системата, нестабилност на блокчейна и др.

4.3 Потребителят признава и се съгласява, че OneKey има право да откаже да компенсира всички или част от загубите на Потребителя, в случай че настъпи някое от следните обстоятелства.

(1) OneKey има основателни причини да смята, че поведението на Потребителя в Платформата е заподозряно като незаконно или неетично.

(2) Когато Потребителят погрешно смята, че щетата е причинена от Платформата.

(3) Всяка друга загуба, която не е причинена от Платформата.

4.4 Услугите на трети страни в Платформата се предоставят от доставчици на услуги на трети страни, като качеството и съдържанието на услугите, предоставяни от такива доставчици на услуги на трети страни, са отговорност единствено на тези доставчици на услуги на трети страни. Съдържанието на Платформата може да е свързано с други платформи, притежавани, контролирани или управлявани от трети страни (наричани по-долу "платформи на трети страни"). Платформата не може да гарантира и не е задължена да гарантира автентичността и валидността на всяка информация в платформите на трети страни. Потребителите потвърждават, че използват Платформата на трета страна в съответствие с договора за услуги на Платформата на трета страна, а не в съответствие с настоящото Споразумение. Съдържанието, продуктите, рекламите и всякаква друга информация на Платформата на трета страна е по преценка и на риск на Потребителя, а не по преценка на Платформата OneKey. Всяка информация, изтеглена или получена от Потребителя чрез използването на Услугите на Платформата, е по собствена преценка и на собствен риск на Потребителя и всяка загуба, произтичаща от изтеглянето на такава информация, е на негов собствен риск.

4.5 Тъй като OneKey предоставя стандартизирана услуга, OneKey не може разумно да предвиди вредите, които могат да бъдат причинени на Потребителя в резултат на неговото нарушение, и OneKey не начислява допълнителни такси за ползата от използването на Услугата от Потребителя. OneKey не носи отговорност за каквито и да било косвени, наказателни, специални или последващи щети (включително загуба на бизнес, загуба на приходи, загуба на печалба, загуба на използване на данни или други икономически ползи), произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение, или произтичащи от използването на Платформата, или цялата информация, съдържание, материали, продукти (включително софтуер) и услуги, съдържащи се в нея или по друг начин предоставени на Потребителя чрез Платформата, или закупуването и използването на продукти, независимо от това как възникват, дори ако предварително е била уведомена за възможността за такива щети. е била уведомена за възможността за такива щети.

4.6 Гаранциите и ангажиментите, дадени от OneKey в настоящото Споразумение, са единствените гаранции и изявления на OneKey във връзка с предоставянето на Услугите на Платформата съгласно настоящото Споразумение ("Гаранции по Споразумението") и всички Гаранции по Споразумението са направени единствено по отношение на Платформата и са задължителни за самата Платформа и не са задължителни за трети страни.

4.7 В случай че системата на платформата се срине или не функционира правилно поради форсмажорни обстоятелства или други причини извън нейния контрол, което води до невъзможност за извършване на транзакции или загуба на съответната информация или записи, OneKey ще положи разумни усилия да съдейства за справяне с последствията.

Член 5 Декларация и ангажимент на потребителя

5.1 Потребителят декларира, че има пълна гражданска правоспособност и пълна дееспособност, че е в състояние да носи самостоятелно правна отговорност и че никога няма да използва Услугите на Платформата за каквато и да е незаконна цел или по какъвто и да е незаконен начин. Потребителят се задължава да спазва съответните закони и разпоредби на своята страна и всички международни практики за използване на интернет, както и да спазва всички мрежови споразумения, правила и процедури, свързани с услугите на платформата. В случай на промени в съответните законови и подзаконови разпоредби в мястото на местоположение на потребителя или при регистрацията на профила му, потребителят трябва да спазва изискванията на най-новите законови и подзаконови разпоредби и активно да избягва използването на съответните продукти и услуги на платформата, които са забранени от съответните законови и подзаконови разпоредби. Потребителят се задължава да заплаща доброволно и изцяло данъците и таксите, произтичащи от промените в размера на парите в сметката на потребителя за услугите на Платформата в местоположението на потребителя и регистрацията на сметката, и се съгласява, че Платформата няма задължение да следи за това. OneKey може да откаже да предостави услугите на Потребителя по всяко време и по свое усмотрение, ако Потребителят наруши това условие, и OneKey не носи отговорност за каквато и да е солидарна отговорност, включително надзор и управление, за използването на услугите поради неспазване на съответните закони и разпоредби от страна на Потребителя. Потребителят носи пълна отговорност и за всички вреди, причинени на OneKey или на трети лица в резултат на това. Ако Потребителят е лице с ограничена гражданска дееспособност, той може да използва Платформата само с участието на родител или настойник, в противен случай OneKey има право да спре или закрие акаунта на Потребителя до степента, разрешена от закона.

5.2 Потребителят разбира и се съгласява, че услугите на трети страни, избрани от Потребителя в Платформата, са оценени и избрани от Потребителя и че OneKey не носи отговорност за действията на услугите на трети страни, избрани от Потребителя в Платформата, че OneKey не може и не е длъжна да гарантира резултатите от използването им от Потребителя и че Потребителят носи пълна отговорност за всички вреди, произтичащи от използването на услугите на трети страни, и че OneKey не носи отговорност за тях.

5.3 Потребителят се съгласява, че носи отговорност за всички дейности, които се извършват в рамките на регистрирания му профил в Платформата (включително разкриване на информация, публикуване на информация, кликване за съгласие с различни споразумения, качване и изпращане на различни документи, кликване за съгласие за подновяване на различни споразумения или кликване за съгласие с договори за услуги, предоставяни от трети страни, и т.н.), и че Платформата няма да да носи отговорност за неспазване на условията на настоящото споразумение или на инструкциите за работа, публикувани в правилата за търговия на платформата.

5.4 Потребителят се съгласява, че OneKey има право да поставя търговски реклами или други търговски съобщения от всякакъв вид по различни начини в хода на предоставянето на Услугите на Платформата (включително реклама на всяка страница на Платформата) и че Потребителят се съгласява да приема търговски промоции или други съответни търговски съобщения, изпратени на Потребителя от Платформата по електронна поща или по друг начин.

5.5 Потребителят се съгласява, че ако има спор с доставчика на услуги или други трети страни, произтичащ от използването на услуги на трети страни, Потребителят няма да изисква от Платформата да предостави съответната информация по друг начин, освен по съдебен или административен.

5.6 Потребителят е длъжен да спазва националните закони и разпоредби, когато използва услугите на Платформата, и се задължава да спазва стриктно следните задължения.

(1) да не предава или публикува: изказвания, които подбуждат към съпротива срещу или подкопават прилагането на Конституцията, законите и административните разпоредби, изказвания, които подбуждат към подривна дейност срещу държавната власт или към сваляне на социалистическата система, изказвания, които подбуждат към отделяне или подкопават националното единство, изказвания, които подбуждат към етническа омраза, етническа дискриминация или подкопават националното единство

(2) Предаването на данни и информация между континентален Китай и чужбина трябва да отговаря на съответните разпоредби на страните, в които се намират Китай и чужбина.

(3) Не трябва да използва платформата или услугите на платформата за участие в незаконни и престъпни дейности като пране на пари, кражба на търговски тайни и кражба на лична информация.

(4) Не трябва да пречи на нормалната работа на платформата или да навлиза в платформата и националната компютърна информационна система.

(5) Не трябва да предава или публикува незаконни, криминални, тормозещи, клеветнически, оскърбителни, заплашителни, вредни, вулгарни, неприлични, нецивилизовани или други информационни материали.

(6) да не предава или публикува информационни материали или изявления, които накърняват обществения интерес на държавата или националната сигурност.

(7) не подбужда други лица да извършват забранените от настоящия член действия.

(8) да не използват сметките, регистрирани в Платформата, за стопанска дейност с цел печалба.

(9) Не публикува съдържание, което нарушава права на интелектуална собственост или законни права на други лица, като например авторски права и права върху търговски марки.

(10) да не уронва злонамерено доброто име на Платформата чрез фалшифициране или преувеличаване на факти.

(11) Всяко друго поведение, което нарушава законите и разпоредбите на местонахождението на потребителя и на мястото, където е регистриран акаунтът, обществения ред и морал, интересите на интернет или всяко друго поведение, за което OneKey има основателни причини да смята, че е неподходящо.

Ако Потребителят не спазва горните разпоредби, OneKey си запазва правото да спре или закрие акаунта на Потребителя по свое усмотрение и без да носи каквато и да е отговорност.

5.7 Потребителят е длъжен периодично да обръща внимание и да спазва различните правила и разпоредби на Платформата, публикувани или изменяни периодично, а OneKey си запазва правото по свое усмотрение и без да носи каквато и да е отговорност да премахва всяко съдържание на Платформата, което не е в съответствие със закона или е невярно или неподходящо, без да уведомява Потребителя.

OneKey, нейните филиали, партньори, директори и служители ще бъдат напълно обезщетени или възстановени и предпазени от всякакви щети.

5.9 Ако Потребителят нарушава настоящото споразумение, съдържанието на Правилата на Платформата или действа в нарушение на законите и разпоредбите, или уврежда законните права и интереси на трети лица, OneKey има право да предприеме мерки като предупреждение, спиране на услугите, отмяна на поръчки, забрана на транзакции, закриване на сметки, постоянна забрана за регистрация и т.н., в зависимост от тежестта на обстоятелствата. Ако поведението на потребителя представлява престъпление, OneKey има право да докладва на съответните служби и да съдейства за разследването и наказанието.

Член 6 Такси за услуги

6.1 Когато потребителите използват услугите на платформата, ако платформата таксува потребителите за съответните услуги на платформата, таксите за услугите на платформата са подробно описани в описанието на таксите и плащанията, посочени на платформата, когато потребителите използват услугите на платформата. Платформата си запазва правото едностранно да определя и коригира таксите за Услугите на Платформата.

6.2 Въз основа на публичното споразумение за блокчейн използването на Платформата за поток от цифрови валути води или може да доведе до заплащане на "такса за добив" или "мрежова такса", чийто размер се определя от Потребителя и се събира от съответната блокчейн мрежа. OneKey не е получател и не печели от такива такси. Потребителят е наясно, че при определени обстоятелства (включително, но не само, недостатъчни "такси за миньори" или "мрежови такси", платени от Потребителя за прехвърлянето по време на периода на прехвърляне, или нестабилност на съответната блокчейн мрежа) прехвърлянето на Потребителя може да се окаже неуспешно; при такива обстоятелства, дори и да не бъде завършено прехвърлянето на Потребителя, Потребителят няма да може да извърши прехвърлянето. В такива случаи Потребителят ще бъде таксуван с "такса за добив" или мрежова такса от съответната блокчейн мрежа, дори ако операцията по прехвърляне не е завършена.

6.3 Всички облагаеми и други разходи, направени във връзка с използването на Услугите на Платформата, се заплащат от Потребителя.

Член 7 Оторизация и защита на информацията за потребителя

7.1 Информация за потребителя

(1) Когато използва услугите на платформата, потребителят самостоятелно избира публичните данни, които да бъдат синхронизирани със сървъра на OneKey, включително, но не само, адресите на портфейлите и данните за транзакциите.

(2) Стойностите на сървъра в браузъра на потребителя, автоматично получени и записани от платформата, когато потребителят използва услугите на платформата или осъществява достъп до нея, включително, но не само, IP адреси и други данни и записи на уеб страници, поискани от потребителя за извличане.

(3) Данни, събрани от Платформата във връзка с транзакции, извършени от Потребителя на Платформата, включително, но не само, записи на транзакции.

(4) Информация, свързана с Потребителя, получена от Платформата чрез блокчейн мрежата.

7.2 Потребителят се съгласява, че OneKey може да използва устройства за събиране на данни като "бисквитки" на определени страници на Платформата, за да проследява автоматично определена информация за Потребителя в съответствие с действията на Потребителя на Платформата. Платформата си запазва правото да анализира и използва с търговска цел цялата база данни на Потребителя, без да разкрива личната му информация.

7.3 Потребителят упълномощава OneKey да използва информацията, предоставена от Потребителя на Платформата, информацията, генерирана от ползването на услугите на Платформата (включително информацията, предоставена и генерирана преди подписването на настоящото Споразумение), и информацията, събрана от Платформата в съответствие с настоящото Споразумение, с цел предоставяне на услуги, препоръчване на продукти, провеждане на пазарни проучвания и анализ на информационни данни за Потребителя от Платформата и нейните партньори, упълномощени за целите на Услугите.

7.4 OneKey ще защитава информацията на Потребителя в съответствие със съответните закони и разпоредби. OneKey няма да продава или споделя злонамерено информацията, предоставена от потребителя на OneKey в изпълнение на настоящото споразумение, с трети страни, освен за съдържанието и целите, договорени в настоящото споразумение, и OneKey ще призовава своите партньори да пазят поверителността на посочената информация и да предприемат различни мерки за гарантиране на сигурността на информацията.

Член 8 Собственост и права на интелектуална собственост

 8.1 Цялото съдържание на Платформата, включително изображения, файлове, информация, материали, архитектура на Платформата, подредба на екраните на Платформата, дизайн на Платформата, текстове и графики, софтуерни компилации, свързан изходен код и софтуер, търговски марки и др., са интелектуална собственост на OneKey или други притежатели на права в съответствие със закона. Правата върху търговски марки, патенти, авторски права, търговски тайни и др. са защитени от националното законодателство, независимо дали е създадено преди или след настоящото споразумение.

8.2 Освен ако законът не предвижда друго, нито едно юридическо или физическо лице не може да използва, копира, възпроизвежда, цитира, свързва, обхожда или публикува публично програмата или съдържанието на Платформата изцяло или частично по какъвто и да е начин без писменото разрешение на OneKey или други притежатели на права, в противен случай OneKey има право да потърси своята правна отговорност.

8.3 Потребителите нямат право да изтеглят (с изключение на кеширане на страници) или да променят Платформата или която и да е част от нея без изричното писмено съгласие на OneKey. Потребителите нямат право да препродават или да използват с търговска цел Платформата, нейното съдържание или Услугите на Платформата; да събират и използват продуктови каталози, описания и цени; да използват Платформата, нейното съдържание или Услугите на Платформата по какъвто и да е производен начин; да изтеглят или копират информация за акаунти или да използват инструменти за събиране на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и ексцерпиране на данни за други търговски цели. Системният достъп до съдържанието на Платформата с цел създаване или редактиране, пряко или непряко, на антологии, компилации, бази данни или адресни книги на хора без писменото разрешение на Платформата е строго забранен. Освен това използването на съдържанието и материалите на Платформата за цели, които не са изрично разрешени съгласно настоящото Споразумение, е строго забранено.

8.4 Използването на услугите, предоставяни от Платформата, от страна на Потребителя не представлява прехвърляне на права на интелектуална собственост от OneKey към Потребителя. Потребителят е длъжен да спазва правата на интелектуална собственост и в случай на нарушение носи отговорност пред OneKey за вреди и други правни задължения, а OneKey има право да предприеме мерки като предупреждение, спиране на услугите, отмяна на поръчки, забрана на транзакции, закриване на сметки, постоянна забрана за регистрация и др.

Член 9 Предупреждение за риск

 9.1 OneKey не дава никакви изрични или подразбиращи се гаранции относно използването от Потребителя на Услугите на Платформата, включително, но не само, относно пригодността, липсата на грешки или пропуски, непрекъснатостта, точността, надеждността и годността за определена цел на услугите, предоставяни от Платформата. OneKey също така се отказва от всякакви гаранции относно наличността, точността, коректността, надеждността, качеството, стабилността, пълнотата и навременността на технологията и информацията, включени в услугите, предоставяни от Платформата.

9.2 Решението за използване на услугите на Платформата е на собствен риск и възможна загуба на Потребителя и OneKey не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно пазара, стойността или цената на цифровите активи. Търговията с цифрови активи е свободен избор и решение на Потребителя и е на негов собствен риск и възможна загуба.

9.3 OneKey предоставя само софтуерни и хардуерни инструменти и услуги на потребителите за използване или обработка на блокчейн данни и не предоставя никакви гаранции или условия, изрични, подразбиращи се или законови, на който и да е потребител и/или на която и да е транзакция. OneKey не може и не се опитва да контролира информацията, публикувана от потребителите или доставчиците на услуги, и платформата не поема никаква форма на услуги за сертифициране или удостоверяване на такава информация. Платформата не може да гарантира напълно истинността, адекватността, надеждността, точността, пълнотата и валидността на съдържанието на Платформата и не носи никаква правна отговорност, произтичаща от това. При извършване на транзакциите потребителят разчита на своята независима преценка и носи пълна отговорност за направената от него преценка.

9.4 Функцията за преглеждане на котировки, предоставена от Платформата, е само резултат от търсенето на информация за обменните курсове на цифровите активи на някои борси и не представлява последната котировка или най-добрата котировка.

9.5 В процеса на прехвърляне на блокчейн активи чрез услугата на инструмента OneKey, ако потребителят получи съобщение за "неуспешна транзакция", "време за опаковане" или друга подобна необичайна информация, потребителят трябва да потвърди отново чрез съответните официални блокчейн канали или други блокчейн инструменти за запитване, за да избегне повтарянето на процеса. В противен случай Потребителят поема всички произтичащи от това загуби и разходи.

9.6 Потребителят трябва да направи сигурно резервно копие на паролата за сигурност, частния ключ, помощната дума и друга информация от портфейла на потребителя при създаването или импортирането на портфейла. Потребителите трябва да избягват използването на следните електронни методи за архивиране: снимки на екрани, имейли, приложения за бележници в мобилни телефони, SMS, WeChat, QQ и други електронни методи за архивиране. Потребителите трябва да копират информацията, като например бустерни думи и Keystore, на хартиен тефтер. Ако не запазите или не създадете резервно копие на сигурната си парола, частния ключ, хранилището на ключове и т.н. и изгубите мобилното си устройство, цифровите ви активи може да бъдат изгубени и OneKey няма да може да ги възстанови. За всички загуби, произтичащи от горното, отговорност носи единствено Потребителят.

9.7 Горепосоченото не разкрива всички рискове и пазарни условия, свързани със сделките на Потребителя чрез Платформата. Преди да вземат решения за търговия, потребителите трябва да разбират напълно съответните цифрови активи и да вземат внимателни решения въз основа на собствените си търговски цели, толерантност към риск, състояние на активите и т.н., както и да поемат всички рискове.

Член 10 Прекратяване на споразумението

10.1 Потребителят има право да подаде заявление до Платформата за анулиране на регистрирания акаунт по всяко време и Договорът се прекратява от датата, на която Платформата одобри анулирането на регистрирания акаунт от страна на Потребителя.

10.2 Ако Потребителят почине или бъде обявен за мъртъв, неговите права и задължения по настоящото Споразумение се наследяват от неговите наследници. Ако потребителят загуби изцяло или частично своята гражданска дееспособност или способност да действа, OneKey или упълномощените от него лица имат право да се разпореждат със средствата, свързани със сметката на потребителя, в съответствие с валиден правен документ (включително валидно съдебно решение и др.) или с инструкциите на неговия законен настойник. Ако наследникът или законният настойник реши да продължи да изпълнява настоящото Споразумение, то остава в сила; в противен случай наследникът или законният настойник подава заявление до Платформата за анулиране на акаунта в съответствие с настоящото Споразумение и Споразумението се прекратява от датата, на която Платформата одобри анулирането на акаунта на Потребителя.

10.3 OneKey има право да прекрати всички услуги на Платформата в съответствие с настоящото Споразумение, като настоящото Споразумение се прекратява на датата на прекратяване на всички услуги на Платформата, а процесът на оттегляне се извършва в съответствие с конкретните разпоредби на съобщението за Платформата.

10.4 При прекратяване на настоящото Споразумение Потребителят няма право да изисква от OneKey да продължи да предоставя услуги или да изпълнява други задължения към Потребителя, включително, но не само, да изисква от OneKey да запази или разкрие на Потребителя каквато и да е информация в първоначалния акаунт на Потребителя, да препрати на Потребителя или на трета страна каквато и да е информация, която Потребителят не е прочел или изпратил, и т.н.

10.5 Прекратяването на настоящото Споразумение не засяга претенциите на неизправната страна към неизправната страна за неизпълнение на договорни задължения преди прекратяването на настоящото Споразумение, нито засяга изпълнението на договорни задължения, следващи разпоредбите на настоящото Споразумение.

Член 12 Прилагане на закона

11.1 По отношение на съдържанието, формирането, изпълнението и тълкуването на настоящото споразумение и уреждането на спорове се прилагат законите на специалния административен район Хонконг на Китайската народна република.

Член 12 Разни

 12.1 OneKey зачита законните права на потребителите, а настоящото споразумение и различните правила, публикувани на Платформата, имат за цел да предоставят по-добри и по-удобни услуги на потребителите. От потребителите се изисква да прочетат и разберат условията, които са ясно обозначени с удебелен шрифт в Споразумението.

12.2 Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение бъде счетена за неприложима, невалидна или незаконна от който и да е компетентен орган, това няма да засегне валидността на останалите разпоредби на настоящото споразумение.

12.3 Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение по някаква причина е изцяло или частично недействителна или неприложима, тази разпоредба се счита за отделена от настоящото споразумение и може да бъде заменена с нова разпоредба, която е възможно най-близка до намерението на страните и която запазва икономическата цел, изисквана от настоящото споразумение, като в такъв случай останалите разпоредби на настоящото споразумение остават в пълна сила и действие и са задължителни.

12.4 Освен ако не е уговорено друго в настоящото Споразумение, нищо в настоящото Споразумение не може да се счита, че създава, предполага или по друг начин счита OneKey за агент, попечител или друг представител на Потребителя.

12.5 Отказ от нарушение или отказ от която и да е разпоредба на настоящото Споразумение има действие само след писмено подписано съгласие за отказа от страна на неизправната страна или от страната, която не иска отказа. Никакъв отказ от неизпълнение на задължения по настоящото споразумение не може да се счита или тълкува като отказ на неизправната страна от последващо неизпълнение или друго нарушение; и неупражняването на каквото и да е право или средство за защита по никакъв начин не може да се тълкува като отказ от такова право или средство за защита.

12.6 Ако Потребителят има някакви въпроси относно настоящото Споразумение, той може да изпрати имейл на hi@onekey.so и OneKey ще предостави на Потребителя подробно обяснение и разяснение на условията, както и отговор на въпросите на Потребителя.

 

 

Беше ли полезна тази статия?

4 от 4 считат материала за полезен

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Коментари

0 коментара

Статията е затворена за коментари.